Pärnu Wiki
Advertisement

Allikas: https://eesti200.ee/kandidaadid

EESTI 200 PLAAN KOHALIKU ELU EDENDAMISEKS[]

Praegune olukord nii riigis, kohalikes omavalitsustes kui ka enamikes valdkondades ei rahulda suurt hulka Eesti inimesi. Rahul ei saa olla parlamendi tööga, mis ei otsusta enam suurt midagi ega valitsuse tööga, mis teeb otsuseid liiga hilja või jätab sootuks tegemata. Rahul ei saa olla korruptsiooniga kohalikus omavalitsuses. Rahul ei saa olla mugandumisega ega kohatise sihitu rapsimisega. Me ei saa rahul olla sellega, et õpetajate puudus koolides viib hariduse kvaliteedi alla, et väljaspool Tallinnat on elu vaesem ja vähem võimalusi pakkuv.

Eesti vajab muutust, muutust nii mõtlemises kui ka tegutsemissihtides. Me peame võtma eesmärgiks sellise riigi, kus inimestel on kõikjal Eestis hea elada. Me tahame, et Eesti oleks väike ja nutikas digiriik, kus iga inimese vajadustest lähtuvad personaalsed teenused oleksid olemas just seal, kus neid vajatakse. Igal pool Eestis peab inimestel olema vabadus ja võimalus:

  • töötada või tegeleda ettevõtlusega
  • elada loodussõbralikult
  • elada tervislikult ja turvaliselt
  • luua pere ja tagada lastele hea haridus
  • liikuda ja olla ühendatud
  • osaleda kogukonna elus


EESTI 200 EESMÄRK ON EESTI, KUS INIMESTE ELUKOHT EI MÄÄRA NENDE ELUKVALITEETI. NUTIKAS JA PERSONAALSES RIIGIS ON KÕIK TÄHTSAD TEENUSED INIMESTELE KÄTTESAADAVAD JUST SEAL, KUS NEID VAJATAKSE. KÕIGIL ON VABADUS JA VÕIMALUS ELADA HÄSTI, TURVALISELT NING PUHTAS ELUKESKKONNAS.

Tööta või ole ettevõtja

Sul peab olema võimalus leida hästi tasustatud töö või tegeleda ettevõtlusega oma kodu lähedal. Eesti 200 prioriteet on hästi tasustatud töökohad ja toetav ettevõtluskeskkond igas Eesti paigas.

Ela loodusega tasakaalus

Sul ja Sinu lastel peab olema võimalus elada puhtas Eestis, kus hoitakse loodust ja elukeskkonda. Eesti 200 võtab fookusesse rohepöörde elluviimise igas omavalitsuses.

Ela tervislikult ja turvaliselt

Sul peab olema hea ligipääs arstiabile, hooldusteenustele, tervise edendamisele ja spordivõimalustele. Eesti 200 tagab kõigile personaalsed teenused ning liikumis- ja sportimisvõimalused igas vallas.

Loo pere

Sul peab olema turvatunne luua pere seal, kus Sina soovid. Eesti 200 tagab peresid toetava elukeskkonna ning kodulähedased lasteaia- ja koolikohad kõikjal Eestis.

Liigu ja ole ühendatud transpordivõrku

Sa pead saama mugavalt liikuda oma kodukohas ja kiirelt ükskõik millisesse Eesti punkti. Eesti 200 tagab head transpordiühendused nii kohalikult kui üleriigiliselt ning kõikjal kiire interneti.

Osale kogukonna elus

Sa pead saama osaleda oma kohaliku elu arendamisel. Eesti 200 toetab rahvaküsitluste läbiviimist kogukonnale olulistel teemadel, on vastu liigsele bürokraatiale ja JOKK-skeemitamisele ning rakendab null-tolerantsi korruptsiooni suhtes.


TÖÖTA VÕI OLE ETTEVÕTJA = HÄSTI TASUSTATUD TÖÖKOHAD JA KOHALIKU ETTEVÕTLUSE ARENG ON EESTI 200 PRIORITEET, SEST SEE ON ÜKS TÄHTSAMAID EELDUSI INIMESTE ELUKOHA VALIKUL

Loome ettevõtluse elavdamiseks ja töökohtade loomiseks maapiirkondades dividendidelt makstava tulumaksu soodustuse ettevõtetele, kes on teinud üle 10 miljoni euroseid investeeringuid põhivahenditesse väljaspool Tallinna.

Anname inimeste õiguse suunata osa oma tulumaksust oma teise elukoha omavalitsusse, et saada sealt vastu kohalikul tasandil vajalikke teenuseid, kaotamata võimalust teenustele peamise elukoha omavalitsuses.

Viime läbi üksikisiku tulumaksu reformi. Vähendame üksikisiku tulumaksu määra 15% peale töötajatele, kelle töö- ja elukoht on väljaspool Tallinna ja Harjumaad.Sellega soodustame töökohtade loomist kõikjal Eestis pealinnast eemal ning kasvatame seal elavate inimeste sissetulekuid.

Kehtestame sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel töökohtadele väljaspool Tallinna, et motiveerida Eesti ja välismaiseid ettevõtteid looma kõrgepalgalisi suure lisandväärtust tootvaid töökohti ning tooma rohkem tippspetsialiste.

Suuname vähemalt 2/3 Euroopa Liidu toetustest kohaliku ettevõtluse arendamisesse väljaspool Tallinna ja Harjumaad.

Sätestame kohaliku ettevõtluse arengu toetamise KOV-de kohustusena ja iga KOV-i peamise funktsioonina, mitte vabatahtliku tegevusena. Kohaliku ettevõtluse toetamine peab olema KOV-ide üheks peamiseks funktsiooniks, kuna kohalikud ja hästi tasustatud töökohad on kriitilise tähtsusega inimese elukoha valikul ning seega kohaliku elu säilimisel ja arenemisel.

Lihtsustame riigimaa munitsipaliseerimist ettevõtlusele tootmismaa väljaarendamiseks ja KOV-dele nende funktsioonide täitmiseks.

Kiirendame KOV-de poolt käivitatud detailplaneeringute protsessi vähemalt 3 korda ja nii, et arendajale saab ettekirjutusi ainult ühe korra.

Ehitame välja üleriigilise ja ülikiire internetivõrgu, mis jõuab 2025. aastaks igasse ettevõttesse, kodusse, kooli ja raamatukogusse.


ELA LOODUSSÄÄSTLIKULT = ANNAME ROHEPÖÖRDELE HOOGU IGAS OMAVALITSUSES

Teeme Eesti linnad prügivabaks 2035. aastaks. Kehtestame regulatsioonid olmejäätmete tekkimise vähendamiseks, liigiti kogumiseks ja taaskasutamiseks. Loome suuremates omavalitsustes ringmajanduse fondid.

Liigiti ja puhtalt kogutud jäätmete ära andmise muudame elanikele tasuta. Selleks maksustame sorteerimata segaolmejäätmed ja selle arvelt toetame sorteeritud jäätmete vedu ja ringmajandamist.

Muudame KOV-de hankepraktikat nii, et iga hanke puhul on kriitiliseks tingimuseks lisaks hinnale ka ostetava teenuse keskkonnasõbralikkus ja jätkusuutlikkus.

Renoveerime 2040. aastaks energiasäästlikuks ja tervisliku sisekliimaga kogu riigi elamufondi, sh. omavalitsuste hooned ja elumajad. See hõlmab endas ka ventilatsiooni uuendamist igas hoones.

Soodustame kogukondlikku taastuvatest allikatest ja keskkonnasõbralike energiaühistute loomist.

Kogukondade ja omavalitsuste rohepöörde finantseerimiseks emiteerime Eesti riikliku pikaajalise rohepöörde võlakirja.


ELA TERVISLIKULT JA TURVALISELT = TAGAME PERSONAALSED TEENUSED SEAL, KUS NEID VAJATAKSE

Tagame perearsti teenuse igast kodust maksimaalselt 30 minuti kaugusel ja suuremates linnades 24/7 lahtioleva perearstikeskuse.

Pakume inimeste vajadusele vastavat paindlikku sotsiaaltuge, mis lahendab inimese probleeme, selmet pakkuda teenuseid, mis on väljatöötatud sotsiaalteenuste nimekirjas.

Loome võimalused vaimse tervise murede varajaseks märkamiseks ning tagame, et igas perearstikeskuses ja koolis saab olema oma vaimse tervise spetsialist.

Täiendame iga kooli õppekava vaimse tervise hoidmise ja tugevdamise programmiga ning loome vaimse tervise alase tugiprogrammi õpetajatele ja lapsevanematele.

Võimaldame tööandjatel töötajate vaimse tervise hoidmise kuludele täiendavat erisoodustusmaksu vabastust.

Toetame vanemaealiste ja erivajadustega inimeste töökohapõhiseid kohandusi nende tööhõive kasvatamiseks igas KOV-is ja kogukonnas.

Tagame mugava ligipääsu igale avalikule hoonele ja transpordivahendile ka liikumispiirangutega inimestele.

Tagame igas KOV-is internetile ligipääsupunkti ning digikirjaoskuse kursused ja tehnilise toe olemasolu neile, kes seda vajavad igapäevatoimingute edukaks läbiviimiseks.

Tagame igale inimesele aktiivsus- ja sportimisvõimaluse tema kodu lähedal.


LOO PERE = TAGAME IGALE LAPSELE KODULÄHEDASE LASTEAIA- JA KOOLIKOHA

Pakume maale ja väikeasulatesse kolivatele noortele ja peredele elukoha soetamisel toetust ja täiendavaid laenugarantiisid.

Tagame igale lapsele lasteaia- ja põhikoolikoha maksimaalselt 20 minuti kaugusel kodust. Seisame väikeste kohalike koolide mõtlematu sulgemise vastu.

Tagame igale lapsele huvihariduse ja sportmise võimalused maksimaalselt 20 minuti jalutuskäigu kaugusel kodust. Seisame huvihariduse investeeringute vähendamise vastu.

Loome lastele ja peredele turvalise ning tervisliku linnaruumi, ehitades teid ja ruume sportimiseks, mängimiseks, rattaga ja jalgsi liiklemiseks. Linnaruumi arendamisel lähtume 10-minuti linna kontseptsioonist.

Oleme rohealade usku ja arendame linnades ning asulates elurikkust soosivaid ja inimeste tervist turgutavaid rohealasid. Eesti peab jääma kohaks, kus igaüks saab loodust nautida maksimaalselt 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel kodust.

Usume, et digiõpe on avanud uued võimalused hariduse kättesaadavamaks tegemisel. Arendame lastele sobilikke digiõppe platvorme selleks, et lapsed saaksid Eesti parimate õpetajate juhendamisel parima võimaliku hariduse.

Teeme lasteaedade ja koolide hoovid kõigile lahti ka õhtutel ja nädalavahetustel.


LIIGU JA OLE ÜHENDATUD TRANSPORDIVÕRKU = LIIGU KIIRESTI, MUGAVALT JA LOODUSSÄÄSTLIKULT IGASSE EESTI PUNKTI NING OLE ÜHENDATUD TRANSPORDIVÕRKU

Viime ühistranspordi liigina hajaasustusega omavalitsustes sisse nõudetranspordi – inimese personaalselt tellitud ühistranspordi. Sellega tagame üle Eesti liikumisvõimalused kõikidele lastele, vanemaealistele ja erivajadustega inimestele.

Suuname rohkem kohalikke investeeringuid linnades ratta- ja kõnniteede ehitamisesse. Hoiame omavalitsuse vahenditega ratta- ja kõnniteed lumevabad.

Koostame riikliku rattastrateegia, mis on seab rattateede ehitamise kohustusena sisse Eesti teedeehituse planeeringutes. Looma rattateede kvaliteedi standardid. Koostame omavalitsustele riikliku rattastrateegia tegevuskava elluviimise juhendi.

Digitaliseerime olemasolevate rattateede andmed ning teeme need kättesaadavaks Eesti põhikaardi, Google Maps’i ja teiste kaarditeenuste kaudu.

Laiendame jõuliselt rattaparklate rajamise toetusmeetmeid kortermajadele kvaliteetse avaliku ruumi arendamiseks ja parkimisprobleemide lahendamiseks.

Toetame kastirataste ja rattakärude kasutuselevõttu keskkonnasõbraliku transpordilahendusena, sh poeskäimise alternatiivina autole.

Loome 2030. aastaks kogu Eestit katva riigi ja KOV-de koostöös korraldatud ühistranspordivõrgu, mis võimaldab maksimaalselt 3 tunniga liikuda mugavalt otse või ümber istudes igast Eesti punktist soovitud sihtkohta. Seome taristuinvesteeringud (sh rongiliiklusele) rattastrateegia eesmärkide täitmisega.

Loome kaasaegse ühistranspordivõrgu Tallinna ja Tartu piirkondades, sh. eelisarendame rööbastranspordi ühendusi (linnasisene rong, kiirtramm, tramm), et panna 30 000 autojuhti eelistama ühistransporti.

Suurendame omavalitsuste investeeringuid keskkonnasäästliku ühistranspordi kasutuselevõtmiseks.

Parandame füüsilist ligipääsetavust teedel, tunnelites ja mitmetasandilisel liikumisel kõigile inimestele sobivaks. Meile on oluline, et kõik inimesed sõltumata oma füüsilisest võimekuse erinevusest saaksid iseseisvalt avalikus ruumis liigelda.


OSALE KOGUKONNA ELUS = OTSUSTA ISE KOHALIKKE KÜSIMUSI, SEISA KORRUPTSIOONI VASTU JA EDENDA EESTI KEELT JA KULTUURI

Viime sisse rahvaalgatuse meetmed ka kohalikul tasandil. Toetame rahvaküsitluste kohustuslikku läbiviimist kogukondade jaoks olulistes kohaliku elu küsimustes.

Teeme kaasava eelarve rakendamise tavapraktikaks igas KOV-s, kus vähemalt 1% KOV-de tuludest suunatakse elanike eelistatud investeerimisobjektidesse.

Muudame KOV-de juhtimise professionaalsemaks, kus volikogu komisjonide liikmed on 50% poliitilised, 50% ekspertide ja huvigruppide esindajad.

Suurendame kooli kogukonna õigusi kooli puudutavate ostuste vastuvõtmisel.

Koostame uue kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse, kus sätestame selged nõuded hea tava järgimise, huvide konflikti vältimise ja eetilise käitumise osas ning viime regulaarselt läbi vastavad koolitused kõikidele KOV volikogude liikmetele ja vallavalitsuse töötajatele.

Toetame erakondade rahastamise süsteemi põhjalikku muutmist eesmärgiga vähendada erakondade riiklikku rahastamist ja suurendada selle asemel kogukondade ning valimisliitude rahastamist.


Pärnu linn. 25 minuti lugemise programm[]

PÄRNULE PURJED PEALE

Purjedega Pärnu on heade ühendustega, uuendusmeelne, targalt juhitud roheline ja loov elukeskkond.

Näeme Pärnut kui regionaalse arengu vedurit ja Läänemere äärse koostöö tegijat.

Purjedega Pärnu otsib ja leiab lahendusi oma elanikele parima elukeskkonna loomiseks uutest tehnoloogiatest ja teadmistest inimeste ja ühiskonna kohta.

Purjedega Pärnu kasutab osavalt uusi võimalusi edenemiseks ja heaolu tõstmiseks. Omavalitsus pakub häid avalikke teenuseid elanikele, ettevõtetele ja külalistele nii keskuses kui osavaldades.

Pärnu juured on sügaval rahvuslikes traditsioonides, ent latv pürib ambitsioonikate kõrguste poole. On tähtis, et ühinenud omavalitsuste, linnaosade ja külade identiteet kestaks ning areneks.

Ühise visiooni Nutikast Pärnust elluviimiseks oleme sõnastanud 2030 eesmärgid ja tegevused.


ARENEV PÄRNU ON KASVAV REGIONAALNE INNOVATSIOONI, ETTEVÕTLUSE JA MAJANDUSARENGU MOOTOR

- Tagame linna investeerimissuutlikkuse üle 10% eelarvemahust aastas
- Omavalitsuse tegevus sihib elanike ja ettevõtete tulude kasvu
- Tugevdame siinset kõrg- ja kutseharidust, sidudes seda tihedamalt kohalike ettevõtete ja investorite vajaduste ning Pärnu arenguvõimalustega
- Oleme avatud ja soosivad investeeringutele tasuvatesse töökohtadesse: detailplaneeringutega alad ootavad investoreid, algatame projekte soodsaks ja taastuvenergial baseeruvaks energiavarustuseks, pakume tasuta hoonestusõigust üle 1,5-kordse keskmise palgaga vähemalt 10 töökoha loojale, turundame linnavara baasil suvisel ajal Pärnus kontorite avamise soodsaid võimalusi
- Koondame sõpruslinn Vaasa eeskujul energiaalast kompetentsi taastuvenergia targaks rakendamiseks ja selle abil konkurentsivõime loomiseks laiemalt, sh meie bioressursse väärindades
- Seame lisandväärtuse kasvu suurendamise ülesandeks Pärnumaa arenduskeskusele ja hoiame ära ettevõtete suunalise tegevuse dubleerimise omavalitsuse poolt
- Keskendume meie loodusressursside kasutamisele, sidudes sellega Pärnu haridussüsteemi huviharidusest kõrghariduseni ning algatades arendusprojekte
- Rakendame linna välissuhted majandusarengu teenistusse, avades ettevõtetele eksportturge ja hankides Välisinvesteeringute keskuse toel palgakasvu võimaldavaid investeeringuid
- Koostöös suurte tööandjatega arendame energiatõhusaid kortermaju spetsialistide Pärnusse meelitamiseks ning pakume tudengitele stipiprogramme


ROHELINE PÄRNU ON TERVISLIK ELUKESKKOND TEMA ELANIKELE JA KÜLALISTELE

- Võimaldame Pärnus jalgrattaga kõikjale jõudmise, rajame katusealustega jalgrattaparklate võrgustiku
- Ehitame kergliiklussilla üle Audru jõe selle Pärnu lahte suubumisalale, et ühendada Vana-Pärnu rand ja Valgerand ühiseks puhkealaks
- Kujundame tänavaid säästvate valgustite ja kauni haljastusega, meelitades ettevõtteid rajama turunduslikke demolahendusi
- Viime suvel ühistranspordi ka jõgedele, käivitame suvehooajaks jõepraamiliinid osana ühtsest ühistranspordisüsteemist
- Roheenergia – avalikus ruumis päikse-, uue tuule-, geotermaal-, laine-, vee- ja vesinik-energia tootmise ning lahenduste kasutamine
- Säästva energia ja kliimakava kehtestamine süsinikemissiooni 40% vähendamiseks aastaks 2030, liitume Euroopa roheliste linnade võrgustikuga ja linnapeade paktiga, et keskkonnasõbralikud lahendused suurendaksid meie konkurentsivõimet äripaiga, elukoha ja turismi sihtkohana
- Ringmajanduse põhimõtete järjekindel rakendamine arenduskeskuse eestvedamisel ettevõtete koostöös ning jäätmete kujundamisel väärtuslikuks tooraineks
- Käivitame Lääne-Eesti energiaagentuuri ettevõtetele, omavalitsustele ja majapidamistele nutikate energialahenduste soovitamiseks ja rahastuse kaasamiseks
- Tegutseme aktiivselt Pärnu vesiniktehnoloogia keskuseks saamise nimel rahastust, investoreid ja oskusteavet kaasates, lähtudes meretuuleparkide potentsiaalist ja eksportsadama olemasolust
- Koos teadusasutuste ja Pärnu sadamaga otsime lahendusi mereliiva muuli taha kuhjumise ja jõe kinnikasvamise mõju oluliseks vähendamiseks
- Pooldame ehitiste kõrguspiirina 10 korrust, et hoida kompaktset madalhoonestust


ÕPPIV PÄRNU KINDLUSTAB HEATASEMELISE HARIDUSE JA ANNAB TÖÖJÕU OSAS KINDLUSTUNDE ARENEVATELE ETTEVÕTETELE

- Seisame asukohast sõltumata ühtselt tugeva põhihariduse eest
- Hoolitseme õpetajate töövõime eest ja rakendame stippe Pärnusse loodusainete õpetajate saamiseks kõrgkoolidest
- Loome Pärnumaa ressursside ja ettevõtetega seotud õpivõimalusi Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Pernova loodus- ja tehnikamajas
- Rakendame Pärnus Jõhvi Tehnoloogiakooli õpimudeli
- Loome õhtu- ja kaugõppe võimalused Ühisgümnaasiumis ning aitame kaasa kutsekooli kaudu siinse tööturu tugevdamisele
- Aitame omavalitsusena tugevdada Kutsehariduskeskuse võimekust õppijate saamisel, arenduskeskuse kaudu ettevõtluspartnerluste loomisel ning uusi tehnoloogiaid juurutavate õppekavade arendamisel
- Piirkondlikest arenguvajadustest lähtuvalt suurendame kõrghariduse omandamise võimalusi kohapeal, kaasates stipitoega tudengeid ettevõtete tegevusse
- Osaleme aktiivse partnerina Multiversitase muutmisel piirideta ülikooliks Pärnus, et uute õpivormide kaudu tugevdada siinset arengupotentsiaali erinevate kõrgkoolide teadmuse kaasamisega
- Koos Eesti välisteenistustega selgitame väliskõrgkooli meile laienemise huvi ja loome selleks kohapeal tingimusi, et välistudengid tooksid linna värskust ja uut tööjõudu


LOOV PÄRNU ANNAB HEAD TINGIMUSED KUNSTIALASEKS ENESETEOSTUSEKS RAHVUSVAHELISES LINNARUUMIS

- Pärnu arendamine ja turundamine perekeskse elukoha, loovust soosiva sootsiumi ning terviseturismi keskusena
- Suurendame erinevate piirkondade (külad, linnaosad, asumid) identiteedi ja eripära kaudu Pärnu kultuurilist mitmekesisust ja külastajatele pakutavat
- Loome ühtse teabeplatvormi avalikku huvi pakkuvate teenuste, kultuurisündmuste, kogukondlike tegevuste jmt kajastamiseks
- Seame sihiks võimeka, haritud, vaimurikka, loova ja jõuka elanikkonna kujunemise, mida aitab saavutada omavalitsuse aktiivsus vastavate algatuste loomisel ja rahastamisel
- Pärnu ruumiline areng lähtub nooruslikkuse ja uuendusmeelsuse mõtet kandvast huvist luua uusi õpi- ja töövõimalusi, siduda neid transpordivõimalustega, luua tingimusi loovtegevuseks ning arendada kuurorti edasi tervise- ja loodusturismi suunas
- Toetame sellist loovlinnaku arengut, milles kohtuvate kunstialade harrastajad loovad sümbioosis eeldused Pärnu avanemisel kultuurelamuse sihtkoha ja talentide tõmbekohana
- Planeerime multifunktsionaalse jäähalli uisutamise, hoki, messide, festivalide, konverentside ja kontsertide Pärnusse toomiseks
- Kultuuri- ja spordielu võimalused ja kvaliteet on suunatud elanikkonna elukvaliteedi tõusule, rahvusvahelisele Läänemere (keha)kultuurikantsi rajamisele ja siinse sihtkoha väärtuse tõusule turistide jaoks
- Kindlustame igale koolilapsele 1 külastuse Endlas, 1 kontsertmajas, 1 muuseumis
- Koos Pärnu muuseumiga otsime lahendusi Pätside Raeküla maja korrastamiseks ja avalikuks kasutuseks

Hooliv Pärnu teenib Pärnu elukeskkonna kvaliteedi tõstmise huve ning sihib vanuselise koosseisu tasakaalustamist terviselinnana.

- Tegeleme süvitsi probleeme ennetavate tegevustega hoolekandesüsteemis, seome lastekaitse osapooled (pere, psühholoogid, nõustajad, eestkoste, noorsoopolitsei) ühtseks meeskonnaks, tagame elukohapõhise teenuste ja teabe kättesaadavuse
- Lisame sotsiaalteenuste hulka intervallhoolduse, et pideva lähedase hooldamiskohustusega inimesed saaksid nädalaks-paariks puhata või lähetusse
- Toetame Väärikate ülikooli tegevust
- Seisame Pärnu haigla apoliitilise ja professionaalse juhtimise eest, tagame selle koostöö spaahotellidega tervikliku tervishoiuteenuse ja rehabilitatsiooni pakkumiseks
- Kaasame Estonia spaahotelli omanike hulka ravispaa funktsiooni jätkava investori koos Välisinvesteeringute keskusega, sihtides rahvusvaheliselt tuntud hotelliketti Pärnu asetamiseks selle turundusvõimekuse fookusse, turismigeograafia laiendamiseks
- Algatame koos ravispaahotellidega projekte tervishoiuteenuste pakkumiste tugevdamiseks, et muuta meid sihtkohana aastaringselt atraktiivseks


HEADE ÜHENDUSTEGA PÄRNUST KUJUNEB NII REISIJATE KUI KAUPADE LIIKUMISE MÕISTES TÄHTSUSELT EESTI TEINE KESKUS: kohtuvad mere-, raudtee-, maantee- ja õhutransport. Aitame andmeside ühenduste kättesaadavusega tagada kaugtöö võimalused kogu haldusalal.

- Säilitame uue silla valmides ülesõidu võimaluse kesksillast Audru, Vana-Pärnu ja Ülejõe elanikele teatri ja raamatukogu piirkonda liikumiseks
- Kasutame Pärnu eeliseid, olles ainus koht Tallinna kõrval tervikliku logistikasõlmena
- Välissuhtluse kaudu ning EAS ja kohaliku turismiklastri turundustoetuse toel käivitame lennud Soomest ja Rootsist, otsime lennujaamale muud ärilist rakendust, sh kaupade liigutamist koos sadamaga
- Seisame koos Ruhnuga aastaringsete lendude eest väikesaarele Pärnust
- Aitame kaasa Rail Baltica trassiga seotud kaubajaama rajamisele ja selle ühendamisele sadama, lennujaama ja tööstusaladega
- Aitame kaasa Pärnu, Reiu, Sauga ja Audru jõe kui veeliiklustee arendamisele
- Koos kaasaegse tänavavalgustusvõrgu väljaehitamisega rajame kiire internetiühenduse võimaluse
- Otsime koos saarlaste ja lätlastega võimalusi EL toel Liivi lahte katva vesinikkütusel baseeruva laevaliini loomiseks


HÄSTI JUHITUD PÄRNUS ARENDATAKSE TEADLIKULT JA SIHIPÄRASELT INIMESEKESKSET, TULEMUSELE ORIENTEERITUD JUHTIMISKULTUURI. PÄRNU SAAB TUNTUKS KUI TULEMUSLIKE JUHTIDE JA ÕNNELIKE ELANIKEGA OMAVALITSUS.

- Lähtume arusaamast, et Pärnu suudab oma uueneva potentsiaali täiel määral ära kasutada asjatundliku, inimesekeskse ja tõhusa eestvedamise korral linnajuhtide poolt. Omavalitsus peab arengu võtmeprotsesse algatama ja erainitsiatiivi võimendama
- Linna arendavad ennekõike elanikud ise, tehes seda läbi ettevõtluse, loova, klubilise, ühistulise ja kogukondliku tegevuse. Omavalitsuse roll on selles igakülgselt toeks olla.
- Anname kohalike esindajatega osavallakogudele otsustava rolli detailplaneeringute tingimuste määramisel ning kohalike sotsiaaltaristu ja tegevustoetuste eeliste nimetamisel.
- Aitame Pärnus rakenduse leida tagasipöördunutel ja välismaalt saabunutel, aitame kaasa nende kogukonda lõimumisele.
- Tunnustame tulemuslikku ja väikse kaadrivoolavusega juhtimist Pärnu ettevõtetes
- Loome võimekuse osalemiseks rahvusvahelistes projektides, sh EL ja Põhjala rahastusallikate sidumiseks meie arenguvajadustega.
Advertisement