Pärnu Wiki
Advertisement

Allikas: https://keskerakond.ee/et/45-hetkel-oluline/110-valimisplat-2021.html

KOHALIKE OMAVALITSUSTE VALIMISTE PLATVORM 2021[]

SISSEJUHATUS


Arenguks on vaja teha õigeid käike, oskust mõelda ja tegutseda, julgust öelda ja vastutada. Eesti Keskerakond on aastate jooksul tõestanud nii kohalikes omavalitsustes kui ka Riigikogus ja valitsuses, et suured asjad on võimalikud. Kivisse raiutud maksusüsteemi muutmine kasvatamaks enamiku Eestimaa inimeste sissetulekut, erakorraliste pensionitõusude elluviimine, peretoetuste tõstmine, aga ka ammu rohtukasvanud raudteede taastamine, inimeste liikumisvõimaluste avardumine tasuta ühistranspordi näol Eesti pealinnas ja maakonnaliinidel, omavalitsuste tulubaasi tõstmine kodupaiga arenguks, vajalikud sotsiaaltoetused julgelt naeratamiseks või ka kõige raskemateks hetkedeks – oleme alati seisnud iga Eestimaa inimese, iga linna ja küla eest.


Seetõttu ongi valijad kohalike omavalitsuste valimistel toetanud ülekaalukalt just Keskerakonna meeskonda oma kodukohas. Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel saavutasime peaaegu 160 000 inimese toetuse, mille oleme nelja aasta jooksul realiseerinud tegudeks omavalitsustes üle kogu Eesti. Oleme töötanud selle nimel, et igaüks meist tunneks end väärtustatuna, iga Eesti pere tunneks ühiskonna toetust ning riik oleks õiglasem kõigile. Mida oleme lubanud, seda oleme teinud.


Otsustest 11.–17. oktoobril sõltub mitte ainult Su kodupaiga tulevik, vaid ka Sinu, Sinu pere ja sõprade, sugulaste ja naabrite käekäik. Keskerakonnal on plaan, kuidas edasi liikuda, millised on meie ees seisvad väljakutsed ning kus tuleb senisest veelgi enam pingutada. Eesti suurimal erakonnal on rohkelt teotahtelisi inimesi ning kogemusi ja teadmisi, et mõtted üheskoos ellu viia. Koostöös Sinu ja erinevate valdkondlike ekspertidega oleme koostanud Keskerakonna valimisplatvormi, milles toome välja meie üldpõhimõtted.


Hea haridus, kodu ja töökoht peavad olema kättesaadavad kõikjal Eestis. Hindame meie eakate panust ja näitame seda. Kaasame neid, kes oma kodukoha käekäigu eest aktiivselt seisavad. Tõstame lasteaedades ja koolides veelgi eesti keele õpetamise kvaliteeti, võimaldades samas kõikidele Eestimaa peredele valikuvabadust, oma keele ja kultuuri säilitamist. Tähtis on tervena elatud aastate pikendamine, et elaksime oma kodus tervemalt ja õnnelikumalt. Eesti loodus ja mets peavad olema kaitstud ja heaperemehelikult majandatud, põllumaa ja maaelu väärtustatud.


Loe lähemalt Eesti Keskerakonna mõtteid ning uuri kandidaatidelt üle Eesti, millised plaanid on meie meeskonnal just Sinu kodukohas. Tee õige käik ja anna oma hääl meeskonnale, kes on aastate jooksul end tõestanud!

Eesti Keskerakonna valimisplatvormi toimkonna juht Jaak Aab


Keskerakonna juhitud Eesti 2017 – 2021


Aitäh toetuse eest! Tänu Sulle, hea Keskerakonna toetaja,  oleme viimase viie aasta jooksul seisnud inimeste, kodu ja pere eest. Sinu abi ja toetusega teeme seda ka edaspidi! Mõned Eesti, meie erakonna ja meie inimeste jaoks olulised teetähised:

Vanaduspension tõusis keskmiselt 160 euro võrra tänu erakorralistele pensionitõusudele ja indekseerimisele.

Viisime ellu tulumaksureformi, millega suurendasime inimeste sissetulekuid kuni 64 eurot kuus ehk 768 eurot aastas.

Alustasime täiendava lasterikaste perede toetuse maksmist. Kui peres kasvab kolm kuni kuus last, siis on igakuine toetus perele 300 eurot. Kui on seitse või enam last, siis on täiendav toetus 400 eurot kuus.

Tõstsime õpetaja töötasu alammäära 350 euro võrra – 1315 euroni. Võrdsustasime lasteaia- õpetajad, sotsiaalpedagoogid, logopeedid, eripedagoogid, koolipsühholoogid kooliõpetajatega. Viimase nelja aastaga oleme toetanud lasteaiaõpetajate palka riigi poolt täiendavalt enam kui 60 miljoni euroga.

Kahe- kuni kolmekordistasime puudega lapse toetusi sõltuvalt puude raskusastmest.

Võtsime eesmärgiks ühendada Eestimaa erinevad nurgad – käivitasime tasuta maakondliku ühistranspordi, alustasime Tallinna – Rohuküla raudtee ehitust ning võtsime kasutusele uued praamid.

Käivitasime Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti programmid, et parandada nende piirkondade olukorda ning rakendada arengupotentsiaali.

Muutsime huvihariduse ja huvitegevuse lastele kättesaadavaks.

Toetasime Eesti sportlasi ja sporti. Selleks ehitasime jalgpalli sisehalle ning toetasime autoralli WRC-sarja MM-etapi korraldamist Eestis ja teisi rahvusvahelisi võistlusi, näiteks IRONMAN Tallinn.

Tõstsime kohalike omavalitsuste tulubaasi 185 miljoni euro võrra, millega omavalitsused parandasid elukeskkonda kogu Eestis (nt koole, lasteaedu, hooldekodusid, teid ja tänavaid). Kohalike omavalitsuste majanduslik olukord on suuresti paranenud – nende omatulud olid 2020. aastal 2,3 miljardit eurot ning on viimase kolme aastaga tõusnud 30%.

Eraldasime lisaraha maaelutoetuseks ja andsime põllumeestele kriisiabi.

Suurendasime teadus- ja arendustegevuse riigipoolse rahastuse 1 protsendini SKP-st.

Lähtume põhimõttest, et riigi heaks peab saama töötada igas Eestimaa nurgas. Seetõttu viisime Tallinnast välja üle 1000 riigipalgalise töökoha ning alustasime multifunktsionaalsete riigimajade ehitamisega. Rakendame riigiasutustes üle-eestilise värbamise põhimõtet, mille kohaselt riigitööl saab olla ka väljaspool suuremaid keskusi.

Parandasime esmatasandi arstiabi kättesaadavust. Selleks ehitasime uusi tervisekeskuseid üle Eesti, alustasime üleriigilise digiregistratuuriga, e-konsultatsioonidega ja kaugvastuvõttudega. Samuti lõime süsteemi motiveerimaks perearste töötama maapiirkonnas.

Lahendasime edukalt ID-kaardi turvakriisi ning oleme hoidnud COVID-19 kriisis tasakaalu,  seistes Eesti inimeste tervise eest ja samas säilitades töökohti ning meie majanduse konkurentsivõime. Oleme selles olnud üks edukaimaid riike.


1. Kodukohta väärtustav Eesti


Meie inimesed peavad end hästi tundma igas Eestimaa nurgas ning regionaalpoliitika peab olema kõiki piirkondi kaasav ja arendav. Hoolimata asukohast peavad inimesed saama elada väärikas keskkonnas ja ettevõtted edukalt toimida. Keskerakonna eesmärk on luua koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega inimestele head tingimused elamiseks, töötamiseks, liikumiseks ja vaba aja veetmiseks igas Eesti paigas. Kõik inimesed, ka kõige kaugematest kohtadest Võrumaalt Saaremaani või Ida-Virumaast Pärnumaani, on meie inimesed ning nende mured on meie ühised mured. Perede tagasipöördumist Eesti küladesse peab riik toetama.


TEEME

Peame oluliseks kohalikes omavalitsustes üle Eesti kiirendada asjaajamist. Selleks võtame volikogude tasandil vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.

Jätkame korterelamute rekonstrueerimise toetamist vähemalt 70 miljoniga aastas. Väljaspool suurlinnasid pakume selleks soodsamaid toetusi ja laenutingimusi.

Jätkame kruusateede tolmuvabaks muutmist.

Soodustame nii põhi-, kesk-, kutse- kui ka kõrghariduse paindlikku omandamist inimese elukohast sõltumata. Seetõttu on jätkuvalt oluline toetada regionaalseid kolledžeid, kutsekoole ning kodulähedasi koole.

Jätkame tasuta ühistranspordi toetamist. Pöörame tähelepanu transpordi teekonna sujuvamaks muutmisele ning rongi- ja bussiliikluse omavahelisele ühendamisele.

Toetame üürielamute ehitamist riigi, kohaliku omavalitsuse ja erasektori koostöös. Kvaliteetne eluase peab olema kättesaadav üle terve Eesti.

Soodustame kaugtööd ning võtame inimesi riigitööle ka väljaspool suuri keskuseid.

Jätkame regionaalprogrammide elluviimist Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Õiglase Ülemineku Fondi ja muude EL-i fondide toel anname Ida-Virumaa arengule uue hoo.

Jätkame hajaasustuse programmi, et igas Eestimaa kaugemagi nurga kodus oleks puhas vesi, juurdepääsuteed ja elekter.

Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Kogukonnad on väärtuslikud võrdväärsed partnerid kohalikule omavalitsusele.

Muudame lihtsamaks inimeste ja ettevõtjate suhtlemise omavalitsusega. Selleks aitame olemasolevate teenuste kõrval arendada e-teenuseid. Tõhustame maapiirkondade ettevõtjate nõustamise teenust ja toetame investeeringuid.

Ehitus- ja parendustöid planeerides jälgime energiasäästu ja kaasaegse linnaruumi põhimõtteid. Iga planeeringu keskmes olgu inimese ja keskkonna kooskõla.

Ehitame igas omavalitsuses välja tervikliku ning ohutu kergliiklus- ja kõnniteede võrgustiku. Lähiaastatel toetame riigi poolt kergliiklusteede rajamist 25 miljoni euroga.

Lähtudes arengustrateegiast „Eesti 2035“ ja kaasates kohalikke elanikke, püstitame kõigis omavalitsustes pikemaajalised eesmärgid ja koostame tegevuskava nende saavutamiseks.


2. Haridust ja kultuuri hoidev Eesti


Eesti kui väikeriigi tugevus on tema tark, tegus ja hariduseusku rahvas. Igale inimesele peab olema tagatud ligipääs heale haridusele, hoolimata tema elukohast, emakeelest, soost, vanusest või sotsiaalmajanduslikust taustast. Haridussüsteem peab olema suunatud inimese ande ja loovuse maksimaalsele avamisele. Meie jaoks on oluline parandada tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes, et toetada õpilaste individuaalset arengut.


Kõigil Eesti elanikel peab olema võimalus luua kultuuri ja sellest osa saada, sõltumata nende regionaalsetest, sotsiaalsetest, etnilistest, vanuselistest, soolistest või teistest individuaalsetest eripäradest ja -vajadustest. Peame oluliseks toetada Eesti etniliselt omapäraste paikkondade arengut ja seal elavate rahvakildude traditsioonide, keele ja kultuuri säilimist ning arengut. Tagame kõikidele rahvusgruppidele Eestis oma rahvuskultuuri arendamise võimalused koos vabadusega integreeruda Eesti rahvuskultuuri.


TEEME

Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus sõltumata perekonna majanduslikust olulorrast.

Võimaldame tasuta toitu koolis ja lasteaias, tagame algkooliõpilastele kaks komplekti õpikuid ranitsa kaalu vähendamiseks.

Tagame kakskeelsete õpetajate süsteemi laienemise igasse venekeelsesse lasteaiarühma. See tähendab, et igas lasteaiarühmas oleks üks emakeele tasemel eesti keelt valdav õpetaja.

Parandame tugiteenuste (sh psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi) kättesaadavust kõigis kooliastmetes nii õppuritele kui ka õpetajatele.

Muudame koolid kiusamisvabaks. Pöörame eraldi rõhku virtuaalsele kiusamisele ja internetiturvalisusele.

Laiendame autokoolide teooriaõppe võimalusi üldhariduskoolidesse, et gümnaasiumiõpilane saaks juhiload kooli lõpuks.

Tagame kodulähedaste alg- ja põhikoolide säilimise. Toetame täiendavalt maakoole, sest hea ja kvaliteetne haridus peab olema tagatud ka keskustest eemal.

Tõstame pedagoogide (sh alushariduse, üldhariduskoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide ja erikoolide õpetajad, treenerid, huvihariduse õpetajad, huvialaringide juhid ning noorsootöötajad) palka läbi kohalike omavalitsuse lisatasu.

Toetame piirkonna vajadustest lähtuvat täiend- ja ümberõpet täiskasvanutele.

Edendame kohalike omavalitsuste koostööd riigi ja kodanikuühendustega ning toetame Eesti etniliselt omapäraste paikkondade arengut ja seal elavate inimeste traditsioonide, keele ja kultuuri säilimist ning arengut.

Seisame jätkuvalt selle eest, et venekeelsed vanemad saaksid valida eestikeelse ja venekeelse või ühise kooli vahel.

Väärtustame erinevate rahvaste kultuuripärandit ning soodustame muukeelse haritlaskonna taastootmist.

Tagame kõikidele rahvusgruppidele Eestis oma rahvuskultuuri arendamise võimalused koos vabadusega integreeruda Eesti rahvuskultuuri.

Väärtustame rahvaraamatukogude rolli ühiskonnas ning loome tingimused nende töö kaasajastamiseks.

Väärtustame kirikute ja koguduste panust kohaliku kultuurielu edendamisse, toetame kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamist.

Peame oluliseks jätkusuutlikku rahastust kultuuri arendamisel, sest projektipõhine lähenemine ei paku kultuurielu eestvedajatele vajalikku kindlustunnet.


3. Sotsiaalselt tasakaalus Eesti


Meie ühine vastutus on kõigile elanikele sotsiaalse turvatunde ja väärika elu tagamine. Keskerakonna eesmärk on vähendada ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset kihistumist ning vaesust. Oluline on toetada omastehooldajaid ning tagada hooldusvajadusega inimestele kättesaadav kvaliteetne ja inimesekne hooldus. Toetame pikaajalise hoolduse süsteemi uuendamist.Samuti peame vajalikuks teenuste kättesaadavuse parandamist, kvaliteedi tõstmist ja sotsiaaltöötajate väärtustamist.

Sündimuse tõstmiseks ja vaesusriski vähendamiseks tuleb toetada noori peresid ja raskustes lapsevanemaid. Meie jaoks on oluline ka ligipääsetav avalik ruum, mis arvestab erinevate inimeste (lapsed, vanurid, erivajadustega inimesed jt.) vajadustega.

TEEME

Maksame põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis käivatele lastele iga-aastast ranitsatoetust, et katta koolialgusega seotud kulusid vähemalt jooksva aasta elatusmiinimumi määras (2021. aastal vähemalt 221,40 eurot).

Vähendame inimeste omaosalust hooldusteenuste tasumisel.

Rajame kogukondlikud teenusmajad vanemaealistele ja teistele abi vajavatele inimestele.

Lähtume jätkuvalt mõttest, et sotsiaalteenuste pakkumisel peavad olema esikohal inimene ja tema vajadused.

Tagades abi- ja tugiteenused võimaldame eakatel elada võimalikult kaua oma kodus. Koostöös kohalike omavalitsustega töötame selle nimel, et muuta kortermajad ligipääsetavaks piiratud liikumisvõimega inimestele.

Heastame omandireformi käigus sündinud ebaõigluse inimestele, kes ei saanud erastada oma koduks olevat elamispinda ja pidid selle loovutama ilma kompensatsioonita.

Tagame eakatele ja erivajadustega inimestele võimaluse mugavaks liikumiseks.

Peame õigeks omastehooldaja toetuse tõstmist vähemalt elatusmiinimumini.

Muudame avaliku ruumi kõigile paremini ligipääsetavaks.

Toetame kuulmispuudega inimestele suunatud kaugtõlke teenuseid ja kuulmislangusega inimestele pakutavaid kirjutustõlke teenuseid.

Toetame erivajadusega lastele tugiteenuste (tugiisik, lapsehoid, sotsiaaltransport) osutamist ja lapsele omavalitsuse poolt hinnatud teenuse vajaduse tagamist.

Laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi. Loome eakatele ja vähekindlustatud inimestele soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks.

Võimaldame pensionäridele tasuta ujulakasutuse.


4. Tervist edendav Eesti

Keskerakonna eesmärgiks on toetada meie inimeste tervena elatud eluaastate kui ka eluea pikenemist. Iga inimese tervist tuleb tugevdada, hoida ja toetada terve tema elu vältel. Vähendamaks ebavõrdsust tervises, tuleb kaitsta inimesi ja leibkondi vaesusesse sattumise eest ning tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus, arvestades nende vajadusi ja eripära.

TEEME

Peame Eestimaa inimeste, sh noorte, vaimset ja füüsilist tervist prioriteediks.

Toetame liikumisharrastuse riikliku programmiga laste, noorte ja täiskasvanute liikumist ja sporditegevust.

Seame prioriteediks vaimse tervise teenuste arendamise ja kättesaadavuse.

Loome uusi tervisespordi võimalusi üle Eesti terviseradade ja kergliiklusteede näol.

Tagame igale inimesele kodulähedase arstiabi.

Toetame tasakaalustatud ja tervisliku koolitoidu pakkumist.

Arendame edasi solidaarset tervishoiusüsteemi, mis ei sõltu inimese rahakoti paksusest. Jätkame tööd ravijärjekordade lühendamise nimel.

Nüüdisajastame tervishoiutaristut üle kogu Eesti.

Tagame, et igas maakonnas oleksid kaasaegsed tervisekeskused.

Jätkuvalt seame tervishoiuteenuste pakkumisel esikohale inimese ja tema tegelikud vajadused.

Arendame geeniandmetel põhinevaid personaalseid tervishoiuteenuseid.

Seisame selle eest, et COVID-19 vastased vaktsiinid oleks jätkuvalt kõigile tasuta ja kättesaadavad.

5. Kohalikku kogukonda tunnustav Eesti


Keskerakond seisab selle eest, et Eestis on hea, turvaline ja kaasav elukeskkond kõigile meie inimestele. Kaasamõtlemise ja -rääkimise ning sisulise osalusõiguse kasv kohalikul otsustamistasandil aitab kaasa meie ühiskonna arengule.  Nii riigi kui ka kohaliku tasandi lahendused peavad olema kooskõlas inimeste vajadustega. Seda aitab tagada mitmete osapoolte koostöö. Kodanikuühiskonna arendamisel leiame viisid, kuidas ühelt poolt väärtustame ja võimestame vastutustundlike kogukondade ja vabaühenduste tegevust ning teiselt poolt tagame läbipaistva otsustamise kodanikuühiskonna aktiivsel osavõtul.


TEEME

Toetame rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimaldamist kohaliku omavalitsuse tasemel. Selleks on vaja võtta kasutusele e-lahendused, et edendada  kohalikku rohujuure-demokraatiat ning anda kaasarääkimise võimalus kõigile, kes on huvitatud.

Toetame asumi- ja külaseltside tegevuste tugevdamist läbi küla-, aleviku- või alevivanemate tegevuse, suurendades nende rolli kohaliku omavalitsuse tasandi otsuste vastuvõtmisel. Loome „Aruka küla“ programmi.

Toetame ja peame vajalikuks kaasava eelarve osakaalu kasvatamist, suurendada tuleb summat ja laiendada kasutusvõimalust rohkemates valdkondades.  

Omavalitsustes pöörame rohkem tähelepanu kohanemis- ja lõimumisküsimustele.

Kohalike omavalitsuste heaolu sõltub otseselt võimekate vabaühenduste ja toetavate sotsiaalsete ettevõtete olemasolust. Seetõttu aitame kaasa nende finantsmajanduslikele oskuste ja tulubaasi mitmekesistumisele.

Toetame, et kohalik omavalitsus loob senisest mitmekesisemaid võimalusi motiveerimaks ja toetamaks vabatahtlikke tegevusi nii kogukonna tugevdamiseks kui ka vabatahtliku pääste ja abipolitsei tegevuse jätkumiseks, et tagada neile vajalik varustus ja töökeskkond.

Peame vajalikuks kohalike omavalitsuste poolt usuühenduste toetamist ja usuühenduste omavahelise koostöö edendamist.  Kirikuhooned ja  nende tornid kui maamärgid, peavad saama pimedal ajal valgustatud.

Sotsiaalhoolekandes, huvihariduses, noortepoliitikas ja teistes valdkondades alustame pikaaegsete strateegiliste partnerite programmiga, mille kaudu saavad rahastust vabaühendused.

Roheenergia arendamisel lähtume kogukondade huvidest ja kohaliku kasu printsiibist.


6. Noorte arengut toetav Eesti


Noored on meie kõigi tulevik ning me peame looma võimalused noore isiksuse igakülgseks arenguks. Nende vajaduste ja probleemidega tuleb arvestada igal sammul ning oluline on noori kaasata otsustusprotsessidesse. Kui me soovime, et meie noortest kasvaksid veelgi tublimad, tervemad ja aktiivsemad Eesti kodanikud, siis peame looma võimalused kaasaegseks õppeks, ühiskonnaelus osalemiseks  ja õpitu rakendamiseks.


TEEME

Jätkame huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamisega. Eesmärk on tagada igale üldhariduskooli õpilasele vähemalt üks tasuta huvialaring.

Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike ja riiklike küsimuste otsustamisse.

Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist. Selle juuraes tagame parema ligipääsu praktika ja vabatahtliku töö võimalustele.

Jätkame multifunktsionaalsete aasta ringi kasutatavate spordi sisehallide rajamisega. Toetame maakondlike spordiliitude ja -klubide arendamist. Meie eesmärk on edendada noorte tervisekäitumist, ennetada riskikäitumist ning tõsta füüsilist aktiivsust.

Arendame noorte ja noorsootöötajate digipädevusi.

Loome võimalused noorteühingute ja noorsootöö asutuste ühisprojektideks.

Toetame kohalike omavalitsuste tasandil gümnasistidele stipendiumite maksmist.

Toetame mänguväljakute ja spordiväljakute ehitamist ning muude liikumisvõimaluste tagamist kodukoha läheduses, seda ka erivajadustega lastele ja noortele.

Tõstame noorsootöötajate miinimumtöötasu.

Loome uusi noosootöö võrgustikke ja arendame olemasolevaid.


7. Kiirete ja mugavate ühendustega Eesti


Ääremaastumise vähendamiseks tuleb kiiresti ja süsteemselt parandada taristut nii Missost Paldiskini kui ka Sõrvest Narvani. Eriilmelisi probleeme jagub, kuid selleks, et kõikjal Eestimaal oleks hea elada, tuleb eelkõige tagada mugav liikuvus ja ligipääsetavus. Seda nii heas korras maanteede, kaasaegsete raudteede, läbimõeldud lennuühenduste, ohutute kergliiklusteede, kaasaegse ühistranspordi kui ka virtuaalselt läbi ülikiire interneti ja heade e-teenuste.


TEEME

Moodustame kõigist transpordiliikidest ühtse toimiva võrgustiku. Kui rong, laev, lennuk või buss jõuab peatusesse, siis saab sealt mugavalt ja võimalikult väikese viivitusega istuda ümber järgmisele transpordiliigile, mis viib sihtkohta või järgmisse sõlmpunkti.

Koostöös riigiga jätkame suuremahulisi investeeringuid pealinna regiooni. Alustame Tallinna väikese ringtee ehitust ja Peterburi tee rekonstrueerimist, ehitame valmis linnateatri uue hoone ja konverentsikeskuse Linnahalli.

Töötame välja ühtse piletisüsteemi, kus reisija saab osta ühe pileti sihtkohta sõltumata transpordiliigist või operaatorist.

Toetame linnades säästlike liikumisviiside osakaalu suurendamist ja alternatiivkütustele üleminekut. Toetame aktiivseid liikumisviise ja muudame liikluse ohutumaks.

Töötame lennu- ja parvlaevaühenduste hoidmise ning arendamise nimel.

Leiame nii suurtele kui ka väikestele saartele võimalused paindlikumaks praamigraafikute planeerimiseks ning lisalaevade tellimiseks.

Arendame välja kõigile teenusepakkujatele avatud ülikiire internetiga liitumise igasse kodusse ja ettevõttesse. „Viimase miili“ ehitusel tuleb arvestada kõigi külade ja omavalitsuste erinevate vajadustega ning sobiv ühendus ehitada  välja järgmise 7 aasta jooksul.

Koostöös riigiga lahendame ära „mitte-minu-tagahoovi“ probleemi. Teeme nii, et uued arendused ei oleks kohalikele kogukondadele probleemiks, vaid täiendava tulu allikaks. Muuhulgas anname omavalitsustele laiema õiguse kohalike maksude kehtestamiseks.

Koostöös riigiga loome igasse piirkonda tööstuspargid ja ettevõtlusinkubaatorid.

Soodustame nutika tänavavalgustuse kasutamist sõidu- ja kergliiklusteedel nii asulates kui ka asulate vahel.


8. Maaelu ja keskkonda väärtustav Eesti


Keskerakond peab oluliseks liikuda jätkusuutliku tuleviku poole, kus ühiskond ja looduskeskkond toimivad tasakaalus. Näeme, et keskkonna ja inimese tervis on otseses seoses ning toetame tervislikke eluviise ning puhta keskkonna taastamist ja säilimist. Maaelu, põllumajandus ja kalandus on riiklikult olulised valdkonnad. Riigil ja kohalikel omavalitsustel tuleb maapiirkondade arendamist toetada, et maapiirkondades säiliks asustus, ettevõtlus ja töökohad. Sealjuures peame oluliseks inimeste suuremat kaasamist erinevate otsuste ja tegevuste planeerimisel.


TEEME:

Seame prioriteediks kohaliku majanduse elavdamise ning kohalike töökohtade loomise. Koostöös riigiga toetame Euroopa Liidu roheleppe vahenditest maaettevõtlust, kohaliku tooraine suuremat väärindamist ning kohalike kaupade suuremat tarbimist importkaupade asemel.

Toetame terviklikku lähenemist inimese tervise edendamisel ja keskkonna hoidmisel. Selleks laiendame ja loome keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestusalad, puhkealad ning erinevad keskkonnahariduslikud programmid. Loome paremad võimalused sorteeritud prügi kogumiseks ja efektiivseks prügimajanduseks, selleks käsitleme jäätmeid kui ressurssi.

Taastame ja kaitseme elurikkust nii linnades ja muudes asulates kui ka maapiirkondades. Säilitame ja taastame looduskeskkonda ja -kooslusi.

Peame oluliseks säästvat arengut toetavat majandust ja tagame puhta toiduga isevarustatuse võimekuse kasvu üle Eesti. Selleks toetame mahetoiduvõrgustike laienemist ning tugevnemist, samuti väiketalupidajaid ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise, tagame kõrgendatud avaliku huviga rohealade ruumiliselt, maastikuliselt ja ökoloogiliselt läbimõeldud planeerimise, kasutamise ja kaitse ning õigusliku regulatsiooni. Lõpetame lageraie kõrgendatud avaliku huviga aladel.

Võtame kasutusse rohelise teekaardi valdade ja linnade arengukavade osana, luues selleks ka finantsilised võimalused.

Arendame välja paindliku ja keskkonnasõbralikku energiat kasutava ühistranspordi ning

toetame hajaasustustes paindlikku väikeühistransporti.

Loome tingimused süsinikuneutraalse Eesti poole liikumiseks. Selleks toetame taastuvenergia tootmise võimaluste laiendamist, sealhulgas elutähtsate süsteemide energiaga varustatuse tagamist ka kriiside korral. Uute energiaallikate rakendamisel tuleb tagada energeetiline julgeolek, mille üheks alustalaks on energeetiline sõltumatus.

Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada.


9.RASKUSTEST ÕPPIV JA KRIISE ENNETAV EESTI


Kriisidega kohanemine ja nendeks valmistumine on olnud alati raske tööülesanne, sest ootamatust ennetades ei taju me ettevalmistuste tähtsust. Keskerakond seisab selle eest, et negatiivseid ootamatusi oleks vähe ja me võtaksime võtab igast kriisist õppust. Töötame selle nimel, et iga Eestis elav inimene tunneks ennast turvaliselt ja teaks, kelle poole kriisi korral pöörduda. Toetame jätkuvalt politseinike, päästjate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate keskmise palga tõstmist ning tugevdame kogukondade osatähtsust turvalisuse tagamisel.


TEEME

Pöörame kriisiolukordades rohkem tähelepanu elanike teavitamisele, sealhulgas lepime asutuste koostöös kokku omavahelised infokanalid.

Tagame igas maakonnas vähemalt ühe tankla, mis elektrikatkestuste ajal töötab. Lepime kütusefirmadega kokku võimalused kasutamaks vajadusel mobiilseid teenuseid (nt kütusetakso).

Vaatame koostöös Elektrileviga üle prioriteetsete objektide nimekirjad ning uuendame neid regulaarselt, et olulised hooned ei jääks kriisiolukorras elektrita.

Korraldame kohalikele omavalitsustele, kogukondadele ning elutähtsa teenuse pakkujatele rohkem koolitusi ja õppuseid, et kriisideks paremini valmis olla.

Hoolitseme, et kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel oleks olemas võimekus leida ja kasutusse võtta kriisideks vajalik tehnika (nt generaatorid).

Töötame koostöös riigiasutustega selle nimel, et tagada kriiside korral senisest parem mobiilside püsimise võimekus.

Teeme koostööd riigiasutustega, et suurendada rahastust maakondlikele turvalisuse ja elanikkonnakaitse projektidele.

Hoolitseme selle eest, et kõigil kohalikel omavalitsustel oleks ajakohane hädaolukorra lahendamise plaan, mis tagab toimetuleku võimalike ootamatute olukordade ning kriisidega.

Lepime valitsuse tasandil kokku, milline asutus võtab keeruliste kriiside korral koordineeriva rolli.


Vastu võetud

Eesti Keskerakonna volikogu XIII koosseisu IV istungil

Tallinnas, 19. juunil 2021. a.


PÄRNUKESKNE VALIMISPLATVORM[]

Allikas: https://parnu.keskerakond.ee/et/parnukeskne-valimisprogramm

SISSEJUHATUS

Pärnu on Eestimaa pärl, Eesti riigi sünnilinn ja suvepealinn, mille muudab eriliseks suurepärane looduskeskkond, suur arengupotentsiaal ja siinsed tegusad inimesed.

Edasiliikumiseks on vaja õigeid käike ja valikuid, oskust mõelda ja tegutseda, julgust öelda ja vastutada. Pärnust peab saama Eesti parima elukeskkonnaga linn ja Keskerakonnal on selle eesmärgi saavutamiseks selge visioon ja plaan. Seisame kindlalt selle eest, et aastal 2023 saame esimest korda ületada Pärnu uue silla, mis on olnud juba pea 30 aastat pärnakate unistuseks. Uuel valimisperioodil peame väga oluliseks häid ja kiireid ühendusi. Keskerakond on aastate jooksul tõestanud nii Pärnu kui Vabariigi valitsuse tasandil, et koostöös on suured asjad võimalikud!


KOGUKONNAST HOOLIV LINNA JUHTIMINE JA ARENG

Muudame linnavalitsuse veelgi avatumaks, jätkame asjaajamise lihtsustamist ja kiiremaks muutmist. Vähendame bürokraatiat nii suhtluses kohalike ettevõtjatega kui ka tavakodanikuga. Seisame selle eest, et meil on üks Pärnu ja osavalla inimestel on võimalus rohkem kaasa rääkida ja otsustada kodukoha arengu küsimustes.

 • Ehitame valmis Pärnu uue silla.
 • Juhime linna ausalt ja kaasavalt.
 • Linna arendamisel lähtume kõigi linnaosade ja osavaldade elanike huvidest, selleks käivitame kaasava eelarve ka eraldi osavaldadele.
 • Toome raha koju. Teeme efektiivset koostööd Eesti Vabariigi Valitsusega, panustame Euroopa Liidu investeeringute kaasamisse Pärnu hüvanguks.
 • Seisame jätkusuutliku Pärnu turismi arendamise eest. Toome Pärnusse rahvusvahelised regulaarlennud.
 • Koostöös riigiga toome Pärnusse neljarealise maantee.
 • Parandame koostööd teiste Pärnumaa omavalitsustega Pärnumaa Arenduskeskuse kaudu, tugevdades Pärnu linna juhtivpositsiooni maakondlikes koostööprojektides.
 • Kaasame kodanikühiskonda linnajuhtimisse, selleks jätkame volikogu esimehe ümarlaudade traditsiooniga.
 • Kiirendame Pärnu asjaajamist, nii arupärimistele vastamisel kui detailplaneeringute menetlemisel.
 • Algatame Pärnu Logistika Keskuse detailplaneeringu. Keskus saab arendatud kooskõlas Rail Balticuga, omades head transpordiühendust lennujaama, sadama ja raudtee kaubasõlmega.
 • Vabastame maamaksust esimeseks 3 aastaks Pärnu linnas alustatavad ettevõtted, kus töötab vähemalt 10 inimest.
 • Aitame uutel ettevõttetel, mis toetavad linna arengut, linnapoolse teedeehituse ja kommunikatsioonidega liitumisel.
 • Panustame Romantilise Rannatee projektidesse, mis ühendavad osavaldu ja Pärnu linna ning annavad uusi võimalusi ettevõtlusele rannaaladel.
 • Parandame kriitilises seisus olevaid linnatänavaid.
 • Suurendame “Hoovid korda” ja “Värvid linna” programmide eelarvet kaks korda. • Rajame lemmikloomade rahula.
 • Paigaldame linnaruumis juurde tualette.
 • Pakume Pärnu elanikele tasuta ühistransporti.
 • Korrastame Tõstamaa bussipeatused ja arendame edasi sealset väikesadamat. • Hoolitseme, et linnal oleks võimekus leida ja kasutusse saada kriiside ületamiseks vajalik tehnika. Kriisiolukordades pöörame enam tähelepanu elanike teavitamisele.


HARIDUST JA KULTUURI VÄÄRTUSTAV PÄRNU

Pärnu tugevus on tark, tegus ja hariduseusku rahvas. Peame oluliseks elukestvat õpet. Igale inimesele peab olema tagatud ligipääs heale haridusele, hoolimata tema elukohast, vanusest või sotsiaalmajanduslikust taustast. Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes, et toetada õpilaste personaalset arengut, märkame andekaid ja tähtsustame väärtuskasvatust.

Kõigil Pärnu elanikel peab olema võimalus luua kultuuri ja sellest osa saada. Tagame kõikidele rahvusgruppidele oma rahvuskultuuri arendamise võimalused koos vabadusega integreeruda Eesti rahvuskultuuri. Toetame kõrgkultuuri toomist Pärnusse ja Eesti rahvuskultuuri säilimist!

 • Toetame koostööd Pärnu Kolledži ja IT-ettevõtete vahel. Arendame IT eriala õpet Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ning leiame uusi võimalusi IT-õppeks Pärnu koolides.
 • Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus sõltumata perekonna majanduslikust olukorrast.
 • Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes.
 • Suurendame ranitsatoetust 200 eurole.
 • Tõstame õpetajate palka läbi kutsekvalifikatsiooni tasemete.
 • Seisame selle eest, et haridusasutustes pakutakse tasakaalustatud ja tervislikku koolitoitu ning tasuta hommikuputru.
 • Viime ellu täiendavad tegevused, et muuta koolid kiusamisvabaks (sh virtuaalne kiusamine).
 • Toetame autokoolide teooriaõppe võimalusi üldhariduskoolides, et gümnaasiumiõpilane saaks juhiload omandatud lõpetamise ajaks.
 • Tagame kodulähedaste algkoolide säilimise.
 • Toetame Pernova tehnikamaja laiendamist ja töö- ja tehnoloogiamaja kaasajastamist.
 • Arendame multifunktsionaalset esinemispaika Lavassaares ja Paikuse Raudteesilla alal.
 • Renoveerime Rääma ja Raeküla Kooli ning korrastame lasteaedade hoovialad. • Projekteerime uue Rääma lasteaia ja alustame ehitamist.
 • Loome juurde sõimekohti.
 • Laiendame keelekümblust Tammsaare kooli baasil.
 • Renoveerime Tõstamaa ning Tammsaare koolide staadionid.
 • Parandame lasteaedade ja koolide ventilatsiooni.
 • Renoveerime vana Koidula ujula Mai kultuuri-, spordi- ja vabaajakeskuseks ning avame samas Mai raamatukogu.
 • Toetame avatud keskuse Nooruse maja juurdeehituse valmimist.
 • Suurendame Pärnu kirikute kui muinsuskaitse objektide korrastamise eelarvet. Toetame Audru kiriku renoveerimist.
 • Tagame kõikidele rahvusgruppidele Pärnus oma rahvuskultuuri arendamise võimalused koos vabadusega integreeruda Eesti rahvuskultuuri. Toetame keelekohviku loomist ja toimimist.
 • Koostöös riigiga toetame K. Pätsi majamuuseumi avamist.


TERVIST EDENDAV JA SPORTLIK PÄRNU

Toetame aastaringset sportimist igas vanuses pärnakale. Teeme kõik selleks, et linnakeskkond on liikujatele ja sportijatele turvaline, mugav ja tervislik. Meie prioriteediks on treenerite toetamine, tunnustamine ja järelkasvu tekkimise soodustamine. Liigume suunal, et Pärnus toimiks efektiivne tugisüsteem noortespordist saavutusspordini.

 • Toetame Pärnu jäähalli rajamist koostöös erasektoriga.
 • Laiendame ja arendame tänavaspordi- ja vabaaja veetmise kohti igas linnaosas ning osavallas.
 • Arendame välja koostöös sealse elanikonnaga Mai pargi ja laiendame piirkonnas vabaaja- ja sportimise võimalusi välitingimustes.
 • Toetame Pärnu Lastestaadioni olmehoone renoveerimist ja tagame aastaringse aktiivse kasutuse. Loome võimalused suvel rulluisutamiseks.
 • Ehitame kaasaegse betoonrulapargi Munamäele.
 • Ehitame valmis Rannastaadioni harjutusväljaku.
 • Loome uued ujumiskohad jõeäärsele promenaadile. Laiendame jõeranda Raekülas, ehitame paadi slipi Pärnu jõele.
 • Jätkame autovaba tänavate praktikaga suviti.
 • Arendame edasi kergliiklusteede võrgustikku sh osavaldades (kergliiklustee Lavassaarest kuni Jõõpreni). Suurendame olemasolevate kergliiklusteede turvalisust.
 • Toetame esindusvõistkondi ja esindussportlasi tegevus- ja võistlemistoetustega ning suurendame esindusvõistkondadel EUROCUP osalemistoetust.


NOORTE ARENGUT TOETAV PÄRNU

Noored on meie tulevik. Toetame noorte tegevusi ning arvestame nende vajaduste ja ettepanekutega. Osa Keskerakonna valimisplatvormist valmis koostöös Pärnu linna Noortekoguga. Peamised märksõnad on noortele mitmekülgse huvitegevuse tagamine ja kättesaadavus, noortekeskuste kaasajastamine, andekate noorte stipendiumi loomine, liikumisharrastuse propageerimine ning noorsootöötajate töö väärtustamine.

 • Lisame huviringide rahastuse omavalitsuse poolt, et huviringide tase, kvaliteet ja mitmekülgsus ei langeks. Iga üldhariduskooli õpilane peab saama tasuta osaleda vähemalt ühes huvialaringis.
 • Toetame olemasolevate Noortekeskuste kaasajastamist ja renoveerimist.
 • Toetame noorsooprojektide kaudu noorte laagrite korraldamist ja võistlustel osalemist.
 • Korrastame ja ehitame uusi laste mänguväljakuid ja spordiväljakuid, seda ka erivajadustega lastele ja noortele. Toetame Tõstamaa mänguväljakute loomist. Seisame selle eest, et liikumisvõimalused vabas õhus on vabalt kättesaadavad kõigile.
 • Toetame noorteühingute ja noortevolikogu tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike küsimuste otsustamisse. Toetame noorsootöö võrgustike loomist ja arendamist.
 • Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist. Tagame parema ligipääsu praktika- ja vabatahtliku töö võimalustele.
 • Pakume noortele spetsialistidele ning tudengitele soodsa aastaringse elamispinna, et iga tegus noor saaks panustada energiat oma kodulinnas.
 • Eraldame noortele peredele maad oma kodu loomiseks.
 • Edendame koostöös riigiga noorte tervisekäitumist, ennetamaks riskikäitumist ning toetame noorte füüsilise aktiivsuse tõstmist.
 • Võrdsustame Noorsootöös kutsestandardile vastava kvalifitseeritud töötaja miinimumtöötasu üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.
 • Töötame välja ja rakendame sihtotstarbelise stipendiumi andeka noore toetamiseks.


SOTSIAALSELT TASAKAALUS NING VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV PÄRNU

Sotsiaalteenuste pakkumisel peavad olema esikohal inimene ja tema vajadused. Meie ühine vastutus on kõigile elanikele sotsiaalse turvatunde ja väärika elu tagamine. Keskerakonna eesmärk on vähendada ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset kihistumist ning vaesust.

 • Võimaldame eakatel elada õnnelikult oma kodus, tagades neile abi- ja tugiteenused. Selleks tõstame omastehooldaja toetust.
 • Seisame selle eest, et üldhooldusteenuse tasu ei ületaks iga-aastast pensionitõusu ning toetame toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel.
 • Tõstame sotsiaaltöötajate keskmist palka Eesti keskmisest palgast kiiremini.
 • Toetame vanemaealistele ja teistele abivajavatele inimestele kogukonnapõhiste teenusmajade rajamist koostöös erasektori ja riigiga.
 • Laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi. Loome eakatele ja vähekindlustatud inimestele soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks. Tasustame ringijuhendajaid.
 • Toetame eakatel ja erivajadustega inimestel võimalusi mugavaks liikumiseks, muudame avaliku ruumi kõigile rohkem ligipääsetavamaks.
 • Toetame erivajadusega lastele vajalike tugiteenuste (tugiisik, lapsehoid, sotsiaaltransport) osutamist ja lapsele teenuse vajaduse tagamist.
 • Seame prioriteediks vaimse tervise teenuste arendamise ja kättesaadavuse.
 • Koostöös korrakaitseorganitega muudame Pärnu kesklinna turvalisemaks.
 • Teeme koostööd SA Pärnu Haiglaga ravijärjekordade lühendamise nimel.
 • Avame ööapteegi.
 • Koos töötukassaga aitame tööle pikaajalisi töötuid.
 • Toetame linnasauna jätkamist ja kaasajastamist.
 • Toetame pensionilisa, maksame vanaduspensionäridele igaks sünnipäevaks 50 eurot.
 • Toetame Väärikate Ülikooli loenguid Pärnu linna eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut. Viime loengud lähemale osavaldadesse.
 • Loome eakatele ühistegevuse platvormi, mis soodustab aktiivset ühiskondlikku eluviisi, toob rõõmu omavahelisest suhtlusest ning igapäevateenuste vastastikku pakkumisest ja kasutamisest.
 • Toetame pensionäride nõukogu loomist ja tunnustame iga-aastaselt Pärnu eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest.


LOODUST, ROHEPÖÖRET JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV PÄRNU

Liigume koos jätkusuutlikuma tuleviku poole, kus ühiskond ja looduskeskkond toimivad tasakaalus. Näeme, et keskkonna ja inimese tervis on otseses seoses ning toetame seega tervislikke eluviise ja puhta keskkonna taastamist ja säilimist. Koos riigiga toetame maapiirkondade/osavaldade arendamist, et maapiirkondades säiliks asustus, ettevõtted ja töökohad. Kaasame kodanikke erinevate otsuste ja tegevuste planeerimisel.

 • Seame prioriteediks osavaldades majanduse elavdamise ning kohalike töökohtade loomise. Euroopa Liidu roheleppe vahenditest toetame maaettevõtlust, kohaliku tooraine suuremat väärindamist ning kohalike kaupade suuremat tarbimist importkaupade asemel.
 • Toetame terviklikku lähenemist inimese ja keskkonna tervisesse, laiendades ja luues selleks keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestusalad, puhkealad ning erinevad keskkonnahariduslikud programmid. Loome paremad võimalused sorteeritud prügi kogumiseks efektiivsemaks prügimajanduseks, käsitledes jäätmeid kui ressurssi.
 • Taastame ja kaitseme elurikkust. Säilitame ja taastame loomulikku looduskeskkonda ja - kooslusi.
 • Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise, tagame kõrgendatud avaliku huviga rohealade ruumiliselt, maastikuliselt ja ökoloogiliselt läbimõeldud planeerimise, kasutamise ja kaitse ning õigusliku regulatsiooni.
 • Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada. Liigume süsinikuneutraalse Pärnu poole!
 • Koostöös AS Pärnu Veega ehitame välja Valgeranna kanalisatsiooni, parandame Tõstamaa veekvaliteeti, korrastame sadevee trasse ning otsime tehnilisi lahendusi haisu kõrvaldamiseks heitvee puhastusjaamas.
 • Loome aia- ja haljastusjäätmete komposteerimisalad osavaldades ning kogumiskohad Pärnu keskuslinnas.
 • Väärtustame ja võtame enam kasutusele Pärnu jõge ja mererannaala.
 • Teostame merevee uuringuid, et igal suvel tagada Sinilipp Pärnu rannas.
Advertisement