Pärnu Wiki
Advertisement
 • 29.09.2009
 • kell 10-11.30
 • Pärnu Linnavalitsus, ruum 231

Võtsid osa: Herdis Elmend, Kadri Rebane, Tiit Kask (MTÜ Maarja-Magdaleena Gild), Jüri Soo (Punane Torn), Andrus Kallastu (Pärnu Ooper), Alar Raudoja (Pärnu Linnagalerii), Clelia Madi (Laine Mägi Tantsukool), Kristel Kallau (MTÜ Pärnu Rakenduskunsti Ühing / Pärnu Kunstikool), Imre Toodu (Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus), Ain Hinsberg, Piret Sai (Pärnu Linnavalitsus).

Kokkuvõte[]

Avatud on loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programm.[]

Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmist rahastatakse perioodil 2007 - 2013 Euroopa Liidu struktuurfondidest nii investeeringuid inkubaatorite ja keskuste tegevuskeskkonna arendamiseks (sh olemasoleva ehitise projekteerimist ja ehitamist) kui ka teenuste osutamist loomeinkubaatorite ja keskuste poolt loomeettevõtjaile.

Toetatavad tegevused saab oma olemuselt jagada kaheks:

 • investeeringud põhivarasse - kuni 15 miljonit (toetus kuni 100%)
 • investeeringud teenuste pakkumiseks ja nende arendamiseks - kuni 3 mln (kuni 80% abikõlblikest kuludest, ülejäänud osa on taotleja omafinantseering)

Lisainfo: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/ueldist

Eelnõustamine EASis hiljemalt 1.11.2009 ja positiivse otsuse korral põhitaotlus hiljemalt 01.12.2009.

Ülevaade erinevate organisatsioonide esialgsetest vajadustest[]

 • MTÜ Maarja-Magdaleena Gild – finantse maja kordategemiseks ja sisustamiseks, näituste tegevuste rahastamine, konverentsid, seminarid;
 • Punane Torn – torni välimuse kordategemine, infomaterjali väljaandmine, kus oleks märgistatud kõik loomemajandusega seotud tähtsad kohad nn loomemajanduse kaart, turundustugi;
 • Laine Mägi Tantsukool – turundustugi, ruumikitsikus suur, vabu aegu pole;
 • Kunstnike Maja – turundustugi;
 • Pärnu Ooper – turundustugi, toetus Pärnu Vanalinna Põhikooli õueala kordategemiseks;
 • Pärnu Kunstikool / MTÜ Pärnu Rakenduskunstnike Ühing – turundustugi.

Otsused[]

Otsustati taotleda esialgu kahe tugiisiku tööleasumiseks toetust, üks projektijuht ja teine turundusspetsialist. Eeltaotlust aitavad kokku panna Pärnu LV ja PEAK. Sisulise poole aitavad kirjutada loomemajandusega tegelevad inimesed ise. Pärnule tuleb leida mingi omanäoline nišš, muidu ei ole võimalik seda toetust lihtsalt kahe inimese töölevõtmiseks saada.

Palun täpsustatada järgmisi ideid (hiljemalt esmaspäevaks, 5.oktoobriks kell 17)[]

Mis võiks olla Pärnu omapära loomemajanduse valdkonnas?[]

 1. Pärnus tegutsevad loovisikud, kelle töö tulemused ületavad kohaliku taseme.
 2. Pärnu väga head geograafilised, infrastruktuuri ja üldise elukeskkonna tingimused annaksid võimaluse jõulisemalt arendada loomemajade võrgustikku. See tooks suhteliselt väikeste kulutustega linna tipptasemel loovisikuid muudest maadest, kes aktiveeriksid ka Pärnu loomeelu.

Mille poolest erineb Pärnu loomemajanduse valdkonnas teistest paikadest?[]

 1. Võrreldes näiteks Tallinna või Tartuga on Pärnu loometegevuse poolest suhteliselt tühi linn. Sellel on oma head ja vead: ühest küljest ei teki siin piisavat innovatiivset "hõõrumist" erinevate loominguliste ideede vahel, teisalt sobib Pärnu loid vaimuelu hästi olemasolevate ideede kristalliseerimiseks ja vormistamiseks.

Üksikisikute ja organisatsioonide vajadused edasiseks arenguks (välja tuua konkreetsed toetamist vajavad tegevused loeteluna)[]

Üldised probleemid[]
 1. Pärnus puudub võimalus loomemajanduse erialal õppimiseks. Takistusena võib olla vastava õppeasutuse puudumine.
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild (Herdis Elmend)[]
 1. vajame finantse maja kordategemiseks ja sisustamiseks
 2. vajame finantse näituste tegevuste rahastamiseks, konverentside ja seminaride korraldamiseks;
Punane Torn (Jüri Soo)[]
 1. torni välimuse kordategemine
 2. infomaterjali väljaandmine, kus oleks märgistatud kõik loomemajandusega seotud tähtsad kohad nn loomemajanduse kaart
 3. turundustugi
Laine Mägi Tantsukool (Kati Põldots)[]
 1. turundustugi
 2. ruumikitsikus suur, vabu aegu pole;
Pärnu Kunstnike Maja (Alar Raudoja)[]
 1. lisaehitus õuele
 2. turundustugi
Pärnu Ooper (Andrus Kallastu)[]
 1. Pärnu Vanalinna õue (Vanalinna Põhikooli õueala) kordategemine ja väljaehitamine suvise vabaõhu ooperifestivali vajadusteks
 2. turundustugi
Pärnu Kunstikool / MTÜ Pärnu Rakenduskunstnike Ühing (Kristel Kallau)[]
 1. turundustugi

Võimalikud tööülesanded või konkreetsed üritused jne, mida peaksid aitama läbi viia või edasi arendada võimaliku loomemajanduse tugistruktuuri kaks töötajat[]

Kirjeldused loeteluna:

 1. Pärnu loomemajanduse tervikliku kaardi koostamine (Pärnu Loomering).
 2. Loomemajanduse ettevõtete ja ettevõtjate nõustamine näiteks äriplaani koostamisel ja toetuste taotlemisel.
 3. Pärnu loova töö viljade tutvustamine ja esitlemine messidel, konverentsidel, seminaridel.
 4. Rahvusvaheliste reklaamikampaaniate korraldamine.
 5. Loome- ja puhkemajanduse klastrite nõustamine ja koordineerimine.
 6. Hoolitsemine selle eest, et õige info ja õigel ajal jõuaks Pärnu loovisikuteni
 7. Loomemajanduse-teemaliste ümarlaudade, arutelude, koolituse korraldamine nii loovisikutele kui ka ettevõtjatele.
 8. Eelarveaastast pikema perspektiiviga rahaeraldiste koordineerimine ja suurte investeeringute toetamine.
 9. Müra- ja valgussaaste mõõtmine ja reguleerimine. Kinnistu territooriumilt väljuv müra- ja valgussaaste maksustatakse.
 10. Eurotoetuste omarahastamise garanteerimine.
 11. Pärnus loomemajanduse valdkonnas tegutsejate koondamine ja infovahetuse korraldamine
 12. Suuremate ürituste toimumisaegade koordineerimine.
 13. Aukohus loomevaldkonna siseste konfliktide lahendamisel.
 14. Survestab linnavalitsust linna üldiste probleemide (transport, heakord, teenindus, keskkond) lahendamiseks
 15. Korraldab või stimuleerib loomemajanduse alast uurimistegevust
 16. Peab jooksvalt arvestust pärnu loomemajanduse käsutuses oleva inventari ja infrastruktuuri üle.
 17. Koordineerib strateegilist tasandit, kuid ei sekku operatiivtasandil.
 18. Jälgib loomemajanduse valdkonnas monopolistlikke tendentse, kartellikokkuleppeid, dumpingut jms.
Advertisement