Pärnu Wiki
Advertisement
Tähelepanu! Lehekülg on lukustatud. Palun teha sisu muutmiseks ettepanekuid arutelulehel.
Täna on 26. juuni 2022


MUSICA SACRA on kontserdisari, mille eesmärk on kanda ette uudisloomingut, anda interpreetidele võimalus teostada kunstiliselt eredaid kontserdikavu, kaasata eestlastele lisaks kõrgel tasemel külalismuusikuid ning viia kontserdiprojekte Eestist välja. Kontserdid toimuvad laupäeviti kell neli Pärnu Eliisabeti kirikus ja kolmapäeviti kell seitse Tartu Jaani kirikus. Kontserdisarja korraldab Pärnu Ooper ja kava koostatakse Pärnu vikis. Sarja kunstiline juht on helilooja ja dirigent Andrus Kallastu.

Kontserdisarjaga liitub publikukoolitusprogramm õpilastele, mille raames õpilaste rühm ja neid saatev õpetaja või muu rühmajuht pääsevad kontserdile tasuta.

MUSICA SACRA is a concert series with the aim to perform new compositions, give musicians the opportunity to accomplish artistically vivid concert programs, engage high-level guest musicians and bring concert projects out of Pärnu. The concerts take place on Saturdays at four pm in Elisabeth Church in Pärnu and on Wednesdays at seven pm at St. John's Church in Tartu. The series’ artistic director is composer and conductor Andrus Kallastu.

The concert series will be joined by an audience training program for students, where the student group and the accompanying teacher or other group leader will have free access to the concert.

Ajakava planeerimine / Scheduling / Aikataulutus:


Toimunud kontserdiprojektide tahestikulised loendid:


ÜLDTINGIMUSED | GENERAL CONDITIONS | YLEISET SÄÄNNÖT

Kontserdisarja korralduslikud põhimõtted lühidalt:

 1. MUSICA SACRA on pärnu professionaalsete muusikute kontserdisari, millel esinevad ka muusikud mujalt Eestist ja välismaalt.
 2. Eelistatud on vaimulikku vokaalmuusikat sisaldavad kontserdikavad.
 3. Ettepanekuid palun teha otse planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/MUSICA_SACRA, kontsertide ajad broneeritakse üldiselt "kes ees, see mees".
 4. Kontserdi muusikaosa kestus on ca 60 minutit, millele võimalusel järgneb esinejate ja publiku vestlusring max 60 min.
 5. Ettepanekut tehes tuleb lisada planeerimislehele kontserdi andmed (kontserdi kava, esinejate nimed, kava kontseptsiooni kirjeldav annotatsioonitekst 2-3 lauset, esinejate elulood) ning saata aadressil ooper@parnu.ee projekti pressifoto ning korraldaja telefoninumber.
 6. Kontserdisari toimib majanduslikul põhimõttel "keegi ei maksa kellelegi midagi ja igaüks hoolitseb ise oma kulutuste katmise eest". Sarja piletitulu jagatakse võrdselt kontserdisarja korraldava Pärnu Ooperi ja koguduse vahel. Näiteks Soomes toimib selline põhimõte nii mõneski kontserdipaigas: sarja korraldaja tagab kontserdikoha toimimise, üldise teavituse jm kulud ning esinejad ise hoolitsevad oma honorari, päevarahade, transpordi- ja võimalike majutuskulude ning kontserdiprojekti eriteavituse eest.
 7. Fondidelt ja muudest allikatest abirahasid taodeldes palun märgi Pärnu Ooperi kaasfinantseerimise summaks 780 eurot.


The organisational rules of concert series in brief:

 1. MUSICA SACRA is concert series of Pärnu professional musicians, in which also professional musicians from Estonia and abroad take part.
 2. Preferred are concert programs which include sacred vocal music.
 3. Please make suggestions directly to the planning page of the concert series http://et.parnu.wikia.com/wiki/MUSICA_SACRA. Concert times booked in basis of "first come, first served".
 4. Musical part of concert is about 60 minutes. After musical part followed max of 60 min possible discussion of musicians and audience.
 5. When you are proposing a concert, please add in planning page a concert program, the names of the performers, the annotation text about composers, works and performers and send the press photo of project and your phone number to Pärnu Opera mail address ooper@parnu.ee
 6. The concert series works in basis of economic principle of "no one will pay anything to anyone and everyone takes care of their own expenses." The ticket revenue of concert series divided by Pärnu Opera and the church. In Finland, such as, this kind of concerts organised: concert series organizer cover costs of concert place, general promotion, administrative costs and the performers themselves are responsible for their fees, daily allowance, transport, accommodation other possible costs of musicians and special promotion of the project.
 7. When you ask grants from foundations and other sources, please add to application the co-financing by Pärnu Opera in amount of 780 EUR.


Sarjan järjestysperiaattet pähkinäkuoressa ovat:

 1. MUSICA SACRA on pärnulaisten ammattimuusikoiden konserttisarja, jossa esiintyvät myös ammattimuusikot sekä muualta Virosta että ulkomailta.
 2. Etusijalla ovat hengellistä vokaalimusiikkia sisältävät konserttiohjelmat.
 3. Ehdotuksia voi tehdä heti suoraan suunnittelusivulla (missä näkee myös edellisten kausien konsertit) http://et.parnu.wikia.com/wiki/MUSICA_SACRA tai sähköpostitse osoiteeseen ooper@parnu.ee, koska konserttien ajat varataan yleisesti ilmoitusjärjestyksessä.
 4. Konsertin musiikkiosuuden kesto on n 60 minuuttia, jonka jälkeen tapahtuu esiintyijen sekä yleisön mahdollinen keskustelu max 60 min.
 5. Ilmoituksen liittenä tarvitaan konserttiohjelma, muusikkoiden nimet, ohjelmateksti sekä projektia edustava valokuva.
 6. Konserttisarja toimii taloudellisella periaattella "kukan ei maksa kenellekään mitään ja jokainen taho hoitaa itse omat kustannukset". Sarjan lipputulot jaetaan konserttisarjaa järjestävän Pärnun Oopperan sekä seurakunnan välillä. Suomessakin monessa paikassa on sellainen käytäntöperiaate tuttu: sarjan järjestäjä hoitaa konsertipaikan, yleisen mainostuksen ym kustannukset ja esiintyjät hoitavat omat palkkiot, matka- ja mahdolliset majoituskustannukset sekä mahdolliset projektin erikoismainostamisen.
 7. Jos haet apurahaa säätiöiltä sekä muilta tahoilta, kiitos merkitse Pärnun Oopperan osuudeksi projektissa 780 euroa.


Partnerid / Cooperation / Yhteistyökumppanit:

Pärnu
Kultuuriklubi TEMPEL
Hotell Victoria
Eesti
Tallinna metodisti kirik
Tõrva kirik-kammersaal
Tartu Jaani kirik
Rahvusvaheline koostöö / International cooperation / Kansainvälinen yhteistyö
KONTSERDIPROJEKTIDE VAHETUSPLATVORM
Europäische Musikbörse


Eesmärk

Kontserdisarja eesmärk on toetada pärnu professionaalse muusikaelu arengut ning parandada pärnu professionaalsete muusikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

Aeg, koht, ühe kontserdi struktuur

Kontserdisari toimub septembrist maini laupäeviti kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirikus. Üks kontsert (kogukestus ca 2 tundi) koosneb muusikaettekandest (60 min) ning esinejate ja publiku vestlusringist (60 min).

Kunstiline sisu ja juhtimine

Kontserdisarja kunstiline sisu sünnib Pärnu Ooperi kunstilise juhi ning kontserdiprojekti kunstilise juhi loova dialoogina. Kontserdikava sobivuse kirikusse otsustab kiriku esindaja.

Kontserdiprojekti kunstiliseks juhiks peab olema professionaalne muusik, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linnas või maakonnas või kelle poolt esindatava juriidilise isiku aadress on Pärnu linnas või maakonnas või kes tegutseb Pärnu linnas või maakonnas elava või asuva isiku volitusel.

Eelistatud on kontserdiprojektid,

 • mis sisaldavad vokaalmuusikat
 • mille raames kõlab pärnu heliloojate muusika
 • millel on ere kunstiline kontseptsioon
 • mis moodustavad allsarju: näiteks pärnu heliloojate autorikontserdid, Bachi kantaadid, Haydni sümfooniad, Beethoveni keelpillikvartetid, Schuberti laulud, Tšellosonaadid, modernismi klassikud
 • milles osaleb lisaks pärnakatele kõrgel tasemel külalismuusikuid
 • millel on olemas kaasrahastamine või suur tõenäosus kaasrahastamise leidmiseks
 • mida viiakse ka Pärnust välja

Kontserdiprojekti läbiviimist juhib kontserdiprojekti produtsent.

Üldine korraldus, produktsioon ja finantseerimine

Kontserdisarja korraldab Pärnu Ooper ja põhirahastab Pärnu linn.

Kontserdiprojekti korraldab produtsent, kes taotleb selleks vahendeid Eesti Kultuuriministeeriumilt, Eesti Kultuurkapitalilt, Eesti Rahvuskultuuri Fondilt ja teistelt rahastajatelt.

Pärnu Ooperi kohustused

Pärnu Ooperi kohustusteks on

 • kontserdisarja kunstiline juhtimine
 • põhirahastamise tagamine koostöös Pärnu linnaga
 • põhireklaami tagamine
 • publikukoolitus

Kontserdisarja kunstiline juhtimine

Kontserdisarja juhib kunstiline juht, kes

 1. koostab kontserdisarja koondkava
 2. esindab kontserdisarja suhtlemisel meediaga
 3. vastutab sarja kunstilise kvaliteedi eest

Põhirahastamise tagamine

Pärnu Ooper põhirahastab ühte kontserdiprojekti järgmiselt:

Ühe kontserdi põhikulud

01 saaliüür: 192 eur
02 plakatid: 32 eur
03 teavitus ja reklaam: 132 eur
04 piletimüügi korraldamine: 13 eur
06 üldine administreerimine: 96 eur
07 moderaator-toimetaja: 96 eur
09 klaverihooldus: 25 eur
10 ettekandematerjalid ja autoritasud: 19 eur
11 audiodokumentatsioon: 48 eur
14 ettenägematud: 35 eur
15 annetus kirikule 50% piletitulust: 93 eur
KULUD KOKKU: 780 eur

Põhireklaami tagamine

Pärnu Ooper korraldab kontserdisarja põhireklaami järgmiselt:

 1. kontserdi info sisestamine Pärnu Ooperi kodulehele
 2. hooaja koondafiši ja/või flaieri kujundamine, trükkimine ja levitamine
 3. kontserdi infonupu levitamine maililistides ning suhtlus- ja kultuuri infoportaalides Näiteks: Mysteerium, http://www.kultuur.info, http://kultuur.parnu.ee/, http://www.24tundi.ee/, http://www.facebook.com, http://www.puhkaeestis.ee, http://visitparnu.ee
 4. trükib kontserdi kava

Publikukoolitus

Pärnu Ooper korraldab publikukoolitust, mille raames õpilaste rühm koos rühmajuhiga pääseb kontserdile tasuta.

Produtsentide kohustused

Produtsentide kohustusteks on

 • projektiettepaneku koostamine
 • kaasrahastamise taotlemine
 • kõrgel tasemel külaliste kaasamine
 • projektide viimine Pärnust välja

Projektiettepaneku koostamine

Projektiettepaneku kohustuslik info

 1. projektijuhi isikuandmed / juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood, aadress, sidevahendid)
 2. sobivate kontserdipäevade pingerida
 3. detailne kava (sh helilooja täisnimi ja eluaastad; teose täisnimi originaalis ja eesti keeles ning loomisaasta; teose osade loetelu; teksti autori täisnimi ja eluaastad)
 4. projekti kontseptsiooni tutvustav tekst (max 300 sõna)
 5. heliloojate ja teoste annotatsioonid (max 300 sõna)
 6. osalevate muusikute elulood (max 300 sõna)
 7. kaasrahastajate ja toetajate andmed
 8. projekti infonupu tekst levitamiseks infokanalites (max 600 sõna)
 9. projekti esindusfoto (resolutsiooniga vähemalt 300)

Kaasrahastamise taotlemine

Produtsent taotleb projekti kaasrahastamist vähemalt järgmistest allikatest

 1. Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital
 2. Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp

Kõrgel tasemel külaliste kaasamine

Eelistatud on projektid, millesse on kaasatud kõrgel tasemel külalismuusikuid. Juhul, kui projekti läbiviimiseks on vaja kaasata külalismuusikuid väljastpoolt Pärnut, peab projektijuht vajadusel kinnitama, et külalisena kutsutav muusik on oma professionaalsetelt oskustelt kõrgematasemelisem, kui vastava eriala pärnu muusik.

Projektide viimine Pärnust välja

Eelistatud on projektid, mida esitatakse ka väljaspool Pärnut koostöös näiteks Eesti Kontserdi, teiste linnade ning välismaiste kontserdikorraldajatega.

Projekti teostamise käik

 1. Produtsent teeb Pärnu Ooperile projektiettepaneku kontserdikava esitamiseks kontserdisarjas
 2. Pärnu Ooperi kunstilise juhi positiivse eelotsuse korral annab Pärnu Ooper produtsendile vajadusel põhirahastamise garantiikirja
 3. Produtsent taotleb vajadusel kaasrahastamist
 4. Kaasrahastamise olemasolul sõlmivad Pärnu Ooper ja produtsent lepingu kontserdi korraldamiseks ning kontsert lülitatakse sarja

Ideid

 1. püüda tuua kontserdile neid publikusegmente, mida tavaliselt süvamuusikakontserdil ei näe. Näiteks: 20-30-aastased mehed.
 2. müüa pääsmeid eelistatult abonementidena. Näide: abonemendi (12 kontserti) hind on 24 eurot, juhupublikule (turistid) suunatud üksikpileti hind on 7 eurot.
 3. teha teavitamisel koostööd teiste loomevaldkondadega (näiteks Pärnu Loomeliit) ning loomeettevõtetega (näiteks Pärnumaa Turismiklaster).
 4. pakkuda kontsertide ja vestlusringide salvestamist Eesti Raadiole
 5. pakkuda koostöös mõne toitlustusettevõttega abonemendiomanikele kontserdipäeval allahindlust mõnes Pärnu kesklinna söögikohas. Näiteks: Steffani, La Boca, Edelweiss.
 6. korraldada koostöös Pärnu Muusikakooliga nö muusiku varju tegevust. Muusiku vari on muusikaõpilane, kes osaleb kontserdil esineva muusiku töö vaatlejana proovides ja kontserdil
 7. kaasata teavitustegevusse Pärnu linna ja maakonna koolide huvijuhte ja muusikaõpetajaid
 8. kaasata teavitustegevusse kodanikeühendusi. Näiteks: Eesti Lasterikaste Perede Liit
 9. kaasata teavitustegevusse poliitilisi erakondi ja valimisliite
 10. korraldada teavituskampaaniaid Pärnu suuremates kaubanduskeskustes
 11. kasutada Kultuurkapitali programmi Külaliskriitik ning kutsuda külaliskriitikuid välismaalt
 12. teha koostööd noorte kriitikute koolitusüksustega Tallinna ülikoolis ja Eesti muusikaakadeemias

Ühiste seisukohtade protokollid

Uurimused

Advertisement