Pärnu Wiki
Advertisement

Loomemajanduse tugistruktuuri loomine Pärnus


Projekti eesmärgid, tegevused ja oodatavad tulemused[]

Projekti üldeesmärk: Tagada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise loomemajanduse ettevõtluse areng Pärnu linnas.

Vahend eesmärgi saavutamiseks: Loomemajanduse arendusüksuse loomine (2010-2011)

Tegevus SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (PEAK) juurde luuakse kahest inimesest koosnev Loomemajanduse Arendusüksus, mis läbi antud projekti juhtimise ja projekti eesmärkide saavutamise paneb aluse jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise loomemajanduse ettevõtluse arengule Pärnus.

Loodava arendusüksuse ülesanne on luua Pärnu loomeettevõtjate koostöövõrgustik koos infovahetuse süsteemiga ja tugiteenustega, mis aitab uusi ettevõtjaid oma ettevõtteid luua ja olemasolevaid edasi arendada. Loomemajanduse ettevõtjate koondamine ja koostöövõrgustiku väljatöötamine tõstab kogu piirkonna konkurentsivõimet.

Pärnu Loomemajandus arenguüksuse roll: Olla Pärnus linnas strateegiline partner loomemajanduse ettevõtluse arendamisel, olla mootoriks loomemajanduse koostöövõrgustiku loomisel ja toimimisel, luua süsteem loomeettevõtjatele vajalikest tugiteenustest ja neid edukalt pakkuda, olla aktiivne kontaktide looja ja vahendaja loomeettevõtjatele erinevate sektorite organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

Peale kahte aastat on võimalus, et loomemajanduse arendusüksusest kasvab välja omaette osakond Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juurde või moodustavad asjast huvitatud pooled omaette organisatsiooni, millel on juba maakondlik haare.

Eesmärk 1: Töötada välja Pärnu linna hõlmav terviklik loomemajandusstrateegia Tegevused 1) Loomemajanduse uuringu läbi viimine Pärnumaal. Projekti käigus kaardistatakse Pärnumaa loomeettevõtlus valdkonnad, mis on aluseks Pärnu linna loomemajanduse strateegia välja töötamisele.

Olukorra kaardistamise üldeesmärgiks oli kaardistada loomemajanduse hetkeseisu Pärnu linnas ja maakonnas. Pärnumaa kaardistamine on tähtis strateegia väljatöötamise seisukohalt, kuigi esialgu töötatakse strateegia välja ainult linnale. Samas on järgmiseks sammuks peale Pärnu linna loomemajanduse kaardistamist ja strateegiaga arengusuundade määramist, ka maakondliku strateegia väljatöötamine, mis on tihedalt seotud Pärnu linnaga. Täpsemalt töötatakse uuringu detailid välja juba uuringu ettevalmistuse käis, esialgsed uuringu teemad: - Millised loomemajanduse valdkonnad on Pärnus linnas ja maakonnas esindatud ja valdkonda esindavate organisatsioonide tähtsamad näitajad; - Loomemajanduse sektori töötajate sotsiaal-demograafiline struktuur; - Koostöö teiste organisatsioonide ja FIE-dega, kuulumine alaliitudesse, koostöövõrgustikesse Eestis ja välismaal; - Loomemajanduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide arengueesmärgid; - Millist abi vajavad oma arenguks (sh ka inkubatsiooni vajadus, koolitus, konsultatsioon, ühisturundus, muu tugi);

Uuringu tulemusena on võimalus loodavasse loomemajanduse strateegiasse planeerida vajalike tugitegevuste kavandamist, mis toetavad loomeettevõtluse arengut soosiva keskkonna loomist Pärnus. Uuring annab võimaluse välja selgitada enam potentsiaali omavad loomemajandusvaldkonnad piirkonnas ja järgmiste sammudena antud valdkonna arengut soodustava keskkonna loomisele panustada.


2) Pärnu linna loomemajandusstrateegia välja töötamine. Koos linnavalitsuse vastavate osakondade, ettevõtjate, loojate, ekspertidega töötatakse välja Pärnu linna loomemajandusstrateegia. Tulemus: Erinevate osapooltega loodud strateegia on aluseks linna antud valdkonna arengudokumentide väljatöötamisele (arengukavad ja tegevusplaanid), arendustegevuste elluviijate leidmisele ning seeläbi jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise loomemajanduse ettevõtluse arengule Pärnus.

Konkurentsivõimeline loomemajandussektor tähendab linnale elujõulist partnerit tulevaste linnale oluliste sündmuste kavandamisel ja läbiviimisel. 2010.aastal võõrustab Pärnu Rahvusvahelisi Hansapäevasid, 2011. aastal tähistab linn „Pärnu 760“ ja Siinmaa 130. 2013.aasta tähtsündmusteks on Pärnu kuurort 175 ja Raimond Valgre 100.

Täna Pärnus loomemajandusega tegelevad ettevõtjad on üksiküritajad ja jäävad erinevate tugistruktuuride mõjuulatusest välja. Linna senine toetus selles valdkonnas enamasti projektipõhine ja lühiajaline. Eesmärk on välja arendada terviklik strateegia, mis tagaks Pärnus tegutsevate loomemajandusettevõtete jätkusuutliku tegevuse. Oluline on aidata välja arendada siinsele kogukonnale iseloomulikke loomemajandus ettevõtteid (Nt. kalanahkade töötlemine ja selle rakendamine tootedisaini jne.)Eesmärk 2: Pärnu loomemajanduse koostöövõrgustiku loomine ja koostöö arendamine Projekti eesmärk on luua Pärnus konkurentsivõimeline koostöövõrgustik, mis kasutab Pärnu loomemajanduse uuringu käigus saadud infot. Koostöövõrgustikku võivad kuuluda kõik loomemajanduse vallas tegutsevad ettevõtted ja muud organisatsioonid ja eraisikud Pärnu linnas ja maakonnas. Koostöövõrgustik on ka potentsiaalne sihtgrupp väljatöötatavatele tugiteenustele. Koostöövõrgustik moodustatakse maakondliku haardega, sest sarnaselt turismisektorile, on ka loomemajanduses linna ja maakonna ettevõtjad omavahel oma tegevustes põimunud. Tulevikus on võimalik, et võrgustikust kasvab välja uus klaster või ühineb see seni veel loomise järgus oleva maakondliku turismi-klastriga, mis tagaks rahvusvahelise konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse. Võrgustiku arendamistegevusse on planeeritud koostöö teiste sarnaste koostöövõrgustikega nii Eestis kui välismaal.

Tegevused: 1) Koostöövõrgustiku infoliikumiseks ja ühiste ressursside (koolitusmaterjalid, kujundusfailid, ühisprojektide materjalid jms) kättesaadavaks tegemiseks luuakse oma virtuaalne infokeskkond. Infokeskkonnast leiab info läbiviidud uuringu kohta, strateegia väljatöötamise seisust ja hiljem ka strateegia. Lisaks veel andmed kõikide Pärnumaa loomemajandus valdkonnas tegutsejate kohta. Samuti toimub keskkonnas infovahetus koolituste, ürituste, teenuste, koostööpakkumiste, üle-euroopaliste võrgustikke, rahvusvaheliste messide, jms kohta. Väljatöötatava infokeskkonna üheks osaks on ka e-pood, mille välja töötamisel ja turundamisel tehakse koostööd MTÜ Läänemaa Loomekeskusega.

2) „Külastus-mõttetalgute“ korraldamine. Tagamaks hea koostööpinnase tekkimist on vaja, et võrgustiku inimesed üksteist tundma õpiksid ja teineteise tegemistest rohkem informatsiooni saaksid. Selleks korraldatakse koostöövõrgustiku käivitamisel ühiskülastusi erinevate Pärnumaa loomeorganisatsioonide juurde. Ühe külastuse käigus tutvustab võõrustaja oma tegevusi ja plaane ja pakub võimalusel ka isetegemise võimalust, et teiselt tegevusalalt inimene saaks reaalsema pildi külastatava organisatsiooni tootest-teenusest. Lisaks toimub külastuse lõpus vestlusring, kus kõigil on võimalus anda tagasisidet ja ideid ja pakkuda välja koostöö võimalusi. Esialgu on planeeritud 10 külastust, aga vastavalt huvile ja vajadusele on võimalik neid edasi korraldada ja tulevikus kaasata ettevõtjaid ja huvitatud osapooli väljastpoolt loomemajandussektorit.

3) Kontaktürituste organiseerimine loomeettevõtjate koostöö arendamiseks teiste sektorite ettevõtjate, haridusasutuste ja avaliku sektori vahel koostöös Pärnumaa Oskusteabekeskusega (nt puhkemajandus, toote-ja teenusedisain. Avalikus sektoris osalemine avaliku linnaruumi kujundamisel jms)

4) Koostöötöö projektide algatamine ja läbi viimine ja rahastamise võimaluste leidmine. Koostöö eelkõige Lääne-Eesti piirkonna arenduskeskuste ja organisatsioonidega.

5) Kontaktide loomine ja vahendamine Pärnu loomeettevõtjaga Eestis ja rahvusvahelistel tasandil. Tulemus: Pärnumaal tegutsevad loomeettevõtjad osalevad võrgustiku töös ja kasutavad igapäevaselt selle virtuaalset infokeskkonda. Koostöövõrgustiku kaudu luuakse uusi kontakte nii loomemajanduse ettevõtete kui teiste majandus harude ettevõtjate vahel. Koostöövõrgustiku kaudu luuakse kontakte potentsiaalsete projekti partneritega nii Eestis kui välismaal.


Eesmärk 3: Loomeettevõtjate ühise toote „Pärnu Loomering“ loomine ja ühisturundamine. Loodav loomemajanduse toode on Pärnu kesklinnas tegutsevate tarbekunsti- ja käsitöökodade/galeriide/ kaupluste koostööprojekt. Esialgne osalejate nimekiri ja täpsem kirjeldus on toodud lisas 3. Tulevikus arendatakse toodet edasi uute teenustega ja uute ettevõtetega, kes liituvad. Võimalik on laieneda ka Pärnu teistesse linnaosadesse ja maakonda. Osalejad: Punane torn, Maarja Magdaleena Gild, Maripott, Pärnu Kunstikool, Vuhti Maja Galerii, Pärnu Linnagalerii, Pärnu Kunstnike Maja, Vallikääru Sepikoda, Pärnu Kunstidemaja, Pärnu Kontserdimaja, Pärnu Muusikakool, Uue Kunsti Muuseum, Pärnu Raamatukogu, Pärnu Muuseum. Pärnu kesklinnas tegutsevad tarbekunsti- ja käsitöökodade-galeriide esindajad on viimased poolteist aastat soovinud ellu viia koostööprojekti „Loomering“, kuid ebapiisavast kompetentsist rahastusallikate leidmisel, projekti kirjutamisel ja samuti inimressursi puudusest (iga ettevõte on enamasti 1-2 inimest) tingituna pole see seni õnnestunud.

Linn on omalt poolt tulnud appi ja andnud Pärnus vanalinnas Uus tn 5 asuva maja Maarja Magdaleena Gildile 3 aastaks tasuta rendile, et toetada omalt poolt loomeettevõtjate arengut. Selle sammuga on Gildi liikmete arv kasvanud käsitööliste võrra, kellel eelnevalt puudusid oma ruumid või polnud ruumid tegevuseks vastavad. Samuti on majas veel ruume 3-4 kunstnikule-käsitöölisele ja lisaks on olemas residentsateljee ruumid. Lisaks on linn panustanud loomemajanduse ettevõtluse arengule soodsa keskkonna loomise läbi - Pärnu linn on ka rekonstrueerimas Euroopa Liidu Regionaalfondi toetusel Vallikääru parki atraktiivseks puhkekeskkonnaks, kus on võimalik korraldada vabaõhu kontserte, etendusi, turgusid, festivale, jms sündmusi. Vallikäärus rekonstrueeritakse ka ajalooline Sepikoda, kus asub tööle sepp koos oma sellidega ja hakkavad toimuma avatud õpitoad.

Tegevused: 1) Tootearendus koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga, mille tulemusena on vastavalt sihtgrupile ja eesmärkidele välja töötatud erinevad teenuste paketid, mis koos moodustavad aastaringse konkurentsivõimelise toote. Lisaks on võimalik igal osalejal saada nõustamist vastavalt oma teenuste ja toodete arendamiseks. 2) Kommunikatsiooniplaani välja töötamine

TÜ Pärnu kolledž on koostöös EKA disainiosakonna ja Eesti Disainerite Liiduga osalenud projektis Design In Tourism (Interreg, 2005-2007), millega alustati piirkonna turismi- ja teenindusettevõtete ja loomeala spetsialistide koostööd. Projekti ühe tulemusena valmis õppeaine „Disain turismis“, sügisel 2009 käivitus uus magistrikava „Teenuste disain“. Projekti käigus selgus ettevõtjate vajadus laiema toote- ja teenusekujundamise oskuste järele loomevaldkonna asjatundjate kaasamise abil ning loomealal tegutsevate inimeste vajadus avardada teadmisi ettevõtluse valdkonnas. Kolledži turismi- ja ettevõtlusvaldkonna õppejõud ja spetsialistid on hinnatud eksperdid turismialase tootearenduse ja kvaliteedihindamisega

	ning loomevaldkondade siduvuses ettevõtlusega. 

Koostööd valdkondi ületavate ühisosade leidmiseks väljendab ka osalemine Pärnumaa Oskusteabe Keskuse tegevuses, mis hõlmab avaliku sektori, ülikoolide ja ettevõtjate võrgustikku, leidmaks ja arendamaks ühisosa ja lisandväärtust. Sarnane tegevus planeeritava kompetentsikeskuse juures võimaldab TÜ Pärnu kolledžil luua uusi kvalitatiivseid väärtusi ettevõtluse arendamiseks, kaasates nii loomealade ekspertide kui märgalade majandamise ja puhkemajanduse spetsialistide oskusi ja teadmisi, samuti potentsiaalse koosööpartneri, Tallinnasse planeeritava Disainikeskuse oskusteavet. Üliõpilaste kaasamine (lisaks TÜ Pärnu kolledžile EKA, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) läbi õppetöö tagab uudse ja vajaliku kõrvalpilgu genereerimaks uusi ideid ja kaardistamaks võimalusi.

Tulemus: Pärnus on tekkinud jätkusuutlik loomemajanduse koostöövõrgustikul põhinev ühine toode „Pärnu Loomering“ mis on terviklik ja aastaringne toode, mille tooted-teenused on projekti raames disainitud vastavalt eesmärgile ja sihtgrupile.

Eesmärk 4: Pärnu loomemajanduse tugiteenuste välja arendamine ja rakendamine Tegevused 1) Erialase koolitusmoodulite väljatöötamine ja pakkumine ettevõtjate kompetentsi ja konkurentsivõime tõstmiseks: a. Alus pannakse loomeettevõtjate täiendkoolituse süsteemile ja organiseeritakse 4 korda aastas ühe-nädalasi „Meistriklasse“ loomeettevõtjatele oma erialaste oskuste täiendamiseks. Meistriklassi juhendab omaala tunnustatud ja hinnatud professionaal maailmast ja meistriklassis osalevad Pärnust ja mujalt Eestist vastava ala loomeinimesed ja –ettevõtjad. Meistriklasside toimuvad suvehooaja välisel ajal ja sellega aitab loomemajanduse arendamine kaasa ka hooajalisuse vähenemisele Pärnus. Meistrite sissetoomisega luuakse soodus pinnas uuesti „loomehulkurluse“ tekkele. Ajalooliselt oli Pärnu paljude kunsti-ja loomeinimeste meelispaik oma loomingu tegemiseks. b. Organiseeritakse ühe osana loomeettevõtjate täiendkoolituses ühepäevaseid seminare, mis toimuvad üks kord üle kahe kuu (6 korda aastas) ja mille täpsed teemad selguvad loomeettevõtjate uuringust.

2) Spetsiifiliselt loomeettevõtjate vajadusi arvestav ettevõtluse alane nõustamine. Nõustamine toimub vastavalt iga konkreetse ettevõtja vajadusi arvestades. Eelkõige pööratakse rõhk toote-ja teenusedisainile ja turundusele, eriti alternatiivsete turunduskanalite ja vahendite kasutamisele oma ettevõtte toote ja/või teenuse eristumiseks ja konkurentsivõime tugevdamiseks.

Loomeettevõtjad ei kasuta sageli tavapäraseid kanaleid nõustamise saamiseks, tihti tunnevad nad , et neid ei mõisteta või nad on „liiga kunstnikud“, et tavapärase ettevõtluse nõustamisest kasu saada. Pakutavas nõustamise teenuse juures pööratakse suurt rõhku praktikult-praktikule nõustamiste kasutamisele.

3) Ühiste turundusinstrumentide välja töötamine koos soovituslike turunduskanalitega. Sarnane süsteem EAS-i „Welcome to Estonia“ (tutvustaeestit.eas.ee) projektiga, kuid väiksemas mahus.

Tulemus: Välja töötatud koolitused toimuvad perioodiliselt ja on kujunenud hinnatud koolitussündmusteks loomeettevõtjatele üle Eesti. Ettevõtlusalane nõustamine aitab suurendada loomeettevõtjate konkurentsivõimet. Pärnumaa loomeettevõtjatele on välja töötatud ühisturundusinstrumendid tagavad piirkonna loomeettevõtjatele väiksemad turundusekulude juures suurema eristumise ja konkurentsieelise.


Eesmärk 5: Rahvusvahelise loomemajanduse seminari korraldamine (2010.a. rahvusvaheliste Hansapäevade raames): Ajaloolise Pärnu linnasüdame taaselustamise strateegia „Loovmajanduse teemapark 2020”

Laiem taust – mission „impossible“ Pärnu omapära selles valdkonnas (loomemajandus) võiks olla lähtudes kuurortlinna staatusest (ja sellele eelnenud olulise sadama ja kaubandusteede vahejaama traditsioonil) rõhk loomerändurlusel ehk siia toodaks välismaiseid loovisikuid ja samas Pärnu loovisikud saaksid loovrännelda teistes sama võrgustiku (Läänemere kultuurikuurordid?) punktides. Pärnu erinekski sellega, et kui muidu on see kohapealne loomine valdavalt sissepoole vaatav ja oma identiteeti loovalt tõlgendav, siis meil see võiks olla pigem vastupidi – toome väljast sisse maailmasignaale ja saadame enda omasid välja. Mõeldes Pärnu ajaloole vähemasti esimesed kuus sajandit see nii oligi ...

Kaks põhisuunda: 1) Pärnule üldisemas plaanis (loova ja kultuurilise) mõtte ja sisu tagasitoomine (ehk siis näiteks ise aastaringselt toimiva nn. linnafestivali ülestöötamine ja käimapanemine üksikute ürituste toetamise asemel sündmuste poole peal); 2) Kultuuri ja loovuse kui Pärnu olulise sihtkohaargumendi reanimeerimine (osana Pärnu merelisusest, puhkamiskeskkondsusest, päikeselisusest - nn. vaimline virgestus versus alkoholi, toidu, ööklubide ja muda kehalisfüüsiline tasalülitus).


Kitsam taust – mission possible

Ajaloolise linnakeskuse nagu Pärnu vanalinn re-animeerimise meistriklass jaekaubanduse, teeninduse, kontorite ja elanike lahkumise järel loovmajanduse abil ehk visioon Pärnu vanalinn kui turismisihtkoht & loovmajanduse teemapark 2020.

Ajalooline keskkond kui füüsiline raam + ajalooline kohamälu ja identiteet kui aines + loovusel põhinev elamusteenus kui majandus.

Tasandid: 1) „kõva” - keskkond kui füüsiline raam 2) „pehme” - ajalooline kohamälu ja identiteet kui aines 3) loomemajandamine - loovusel põhinev elamusteenus kui majandus

0. Ajaloolise Pärnu linnasüdame taaselustamise strateegia „Loovmajanduse teemapark 2020”

1. Ajaloolise Pärnu linnasüdame taaselustamise meistriklass

OPENING 9:00-10:00 09:00-09:15 Opening & greetings by Pärnu 09:15-09:30 Greetings by EAS 09:30-09:45 Greetings by Kultuuriministeerium 09:45-10:00 Opening by moderator 10:00-10:30 Coffee

MEISTRITE NÕUKODA 10:30-12:30 10:30-11:00 Ajaloolise linnasüdame taaselustamise „kõva” kaasus 11:00-11:30 Ajaloolise linnasüdame taaselustamise „pehme” kaasus 11:30-12:00 Ajaloolise linnasüdame loomemajandamise kaasus 12:00-12:30 Keskustelu Pärnu linnasüdame taaselustamise teemal 12:30-13:00 Coffee

SELLITÖÖD 13:00-14:30 13:00-13:30 5 põhiteesi ja keskustelu Pärnu ajaloolise linnasüdame „kõva” keskkonna osas 13:30-14:00 5 põhiteesi ja keskustelu Pärnu ajaloolise linnasüdame „pehme” keskkonna osas 14:00-14:30 5 põhiteesi ja keskustelu Pärnu ajaloolise linnasüdame loomemajandamise osas

Liitumine „Hanse + Tourism = Hansetourism ?”


Tulemus: Valminud on alusdokument sisendiks ajaloolise Pärnu linnasüdame taaselustamise strateegia välja töötamiseks. Loodud on võimalus rahvusvaheliste kontaktide loomiseks Euroopa hansaruumi loomeettevõtjate ja organisatsioonidega.


Teabeüritused[]

Advertisement