Pärnu Wiki
Advertisement

Pärnu Loomering on Pärnu loomeettevõtjate ühine, jätkusuutlik, terviklik ja aastaringne loomemajanduse koostöövõrgustikul põhinev turundustoode, mis on disainitud vastavalt eesmärgile ja sihtgrupile.

Idee sünnilugu[]

Idee Pärnu Loomeringist sündis algselt Pärnu kesklinnas tegutsevate tarbekunsti- ja käsitöökodade/galeriide/ kaupluste koostööprojektina. Tulevikus arendatakse toodet edasi uute teenustega ja uute liituvate ettevõtetega. Võimalik on Pärnu Loomeringi laienemine ka Pärnu teistesse linnaosadesse ja maakonda.

Pärnu kesklinnas tegutsevad tarbekunsti- ja käsitöökodade-galeriide esindajad on viimased poolteist aastat soovinud projekti ellu viia, kuid ebapiisavast kompetentsist rahastusallikate leidmisel, projekti kirjutamisel ja samuti inimressursside puudusest tingituna (igas ettevõttes tegutseb enamasti 1-2 inimest) pole see seni õnnestunud.

Linn on 2009. aastal tulnud loomeettevõtetele appi ja andnud Pärnus vanalinnas Uus tn 5 asuva maja Maarja Magdaleena Gildile 3 aastaks tasuta rendile, et toetada omalt poolt loomeettevõtjate arengut. Selle sammuga on Gildi liikmete arv kasvanud käsitööliste võrra, kellel eelnevalt puudusid oma ruumid või polnud ruumid tegevuseks vastavad. Samuti on majas veel ruume 3-4 kunstnikule-käsitöölisele ja lisaks on olemas residentsateljee ruumid. Lisaks on linn panustanud loomemajanduse ettevõtluse arengule soodsa keskkonna loomise läbi - Pärnu linn on ka rekonstrueerimas Euroopa Liidu Regionaalfondi toetusel Vallikääru parki atraktiivseks puhkekeskkonnaks, kus on võimalik korraldada vabaõhukontserte, etendusi, turgusid, festivale, jms sündmusi. Vallikäärus rekonstrueeritakse ka ajalooline Sepikoda, kus asub tööle sepp koos oma sellidega ja hakkavad toimuma avatud õpitoad.


Osalejad[]

Punane torn, Maarja Magdaleena Gild, Maripott, Pärnu Kunstikool, Vuhti Maja Galerii, Pärnu Linnagalerii, Pärnu Kunstnike Maja, Vallikääru Sepikoda, Pärnu Kunstide Maja, Pärnu Kontserdimaja, Pärnu Muusikakool, Uue Kunsti Muuseum, Pärnu Raamatukogu, Pärnu Muuseum, Pärnu Ooper (Pärnu Vanalinna õu).


Tegevused[]

  1. Tootearendus koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga, mille tulemusena töötatakse vastavalt sihtgrupile ja eesmärkidele välja erinevad teenuste paketid, mis koos moodustavad aastaringse konkurentsivõimelise toote. Lisaks on võimalik igal osalejal saada nõustamist vastavalt oma teenuste ja toodete arendamiseks. TÜ Pärnu kolledž on koostöös EKA disainiosakonna ja Eesti Disainerite Liiduga osalenud projektis Design In Tourism (Interreg, 2005-2007), millega alustati piirkonna turismi- ja teenindusettevõtete ja loomeala spetsialistide koostööd. Projekti ühe tulemusena valmis õppeaine „Disain turismis“, sügisel 2009 käivitus uus magistrikava „Teenuste disain“. Projekti käigus selgus ettevõtjate vajadus laiema toote- ja teenusekujundamise oskuste järele loomevaldkonna asjatundjate kaasamise abil ning loomealal tegutsevate inimeste vajadus avardada teadmisi ettevõtluse valdkonnas. Kolledži turismi- ja ettevõtlusvaldkonna õppejõud ja spetsialistid on hinnatud eksperdid turismialase tootearenduse ja kvaliteedihindamisega ning loomevaldkondade siduvuses ettevõtlusega. Koostööd valdkondi ületavate ühisosade leidmiseks väljendab ka osalemine Pärnumaa Oskusteabe Keskuse tegevuses, mis hõlmab avaliku sektori, ülikoolide ja ettevõtjate võrgustikku, leidmaks ja arendamaks ühisosa ja lisandväärtust. Sarnane tegevus planeeritava kompetentsikeskuse juures võimaldab TÜ Pärnu kolledžil luua uusi kvalitatiivseid väärtusi ettevõtluse arendamiseks, kaasates nii loomealade ekspertide kui märgalade majandamise ja puhkemajanduse spetsialistide oskusi ja teadmisi, samuti potentsiaalse koosööpartneri, Tallinnasse planeeritava Disainikeskuse oskusteavet. Üliõpilaste kaasamine (lisaks TÜ Pärnu kolledžile EKA, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) läbi õppetöö tagab uudse ja vajaliku kõrvalpilgu genereerimaks uusi ideid ja kaardistamaks võimalusi.
  2. Kommunikatsiooniplaani väljatöötamine
Advertisement