Pärnu Wiki
Advertisement

PROJECT DESCRIPTION

Narrative outline of the project[]

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2022 | Pärnu Contemporary Music Days 2022. KOMPOSITSIOONIMUDELID 5 | COMPOSITION MODELS 5. Mikrotonaalsus 2 | Microtonality 2. 22.-30.1.2022.

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevadel 2022 on kavas heliloojate ja interpreetide koostöös jätkata Eestis vähetuntud mikrotonaalsuse uurimist. Kuigi eesti vanem rahvalaul on tihti mikrotonaalne, eesti kunstmuusika esimesed kokkupuuted mikrotonaalsusega toimusid juba 1930ndatel ning mikrotonaalsust kasutavad oma loomingus mitmedki eesti heliloojad, ei ole selle teoreetilisi aspekte eesti keeles süstemaatiliselt ja katvalt käsitletud. Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2022 onlain https://meet.jit.si/PNP2022

In the framework of Pärnu Contemporary Music Days 2022 there will take place a symposium, a concert, a workshop, presentations, and joint listening and viewing of musical works. One of the main activities will be the microtonal music workshop for artistic research microtonal tuning systems and the performance will be prepared.
Pärnu Contemporary Music Days 2022 online https://meet.jit.si/PNP2022

Explanation of how the project enhances U.S.- Estonian cooperation or promotes U.S. culture and values in one of the following areas: European and Transatlantic Security; Economic Engagement, Innovation, and Investment; Western Values and Democratic Principles[]

Eesti Arnold Schönbergi Ühingul on Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2022 raames suur rõõm teha koostööd Ameerika mikrotonaalise muusika ühinguga un-twelve ning sellesse kuuluvate mikrotonaalse muusika ekspertidega. Mikrotonaalsus on muusika omadus põhineda helisüsteemidel, mis ei kattu lääne kunstmuusikas valitseva võrdtempereeritud kaksteisthelisüsteemiga. Kuna mikrotonaalsus on vägagi levinud erinevate kultuuride rahavamuusikas (sealhulgas ka näiteks eesti rahvamuusikas), võib selle inkorporeerimist lääne kunstmuusikasse pidada ka vabanemiseks lääne kultuurilise kolonialismi ja imperialismi pärandist.


Innovation

1988. aastal alanud Pärnu Nüüdismuusika Päevade traditsioon on avaldanud mõju eesti heliloomingu, interpretatsiooni ja muusikateaduse arengule. Tänu Pärnu Nüüdismuusika Päevadel esile kerkinud uutele ideedele on eesti heliloojad loonud uudsete põhimõtetega muusikat, kasvanud on eesti interpreetide võimekus tulla toime keeruliste nüüdismuusikapartituuridega, Tallinna, Tartu ja Pärnu muusikaraamatukogud on täienenud nüüdismuusikanootide, -helisalvestiste ja -raamatutega. PNP ajendatud trükised on aidanud kaasa eestikeelse muusikaterminoloogia nüüdismuusika osa korrastamisele ning kujundanud eesti heliloojate, interpreetide ja kontserdipubliku esteetilisi vaateid. Pärnu Nüüdismuusika Päevadest on saanud hariduslikku kasu mitme põlvkonna muusikaõppurid. Pärnu Nüüdismuusika Päevad aitavad kaasa rahvusvahelisele koostööle sarnaste huvidega institutsioonide ja üksikisikutega.

Kui tahta, siis võib-olla postcolonialism? https://en.wikipedia.org/wiki/Postcolonialism

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0069.xml

https://www.britannica.com/topic/postcolonialism

Postcolonialism, the historical period or state of affairs representing the aftermath of Western colonialism; the term can also be used to describe the concurrent project to reclaim and rethink the history and agency of people subordinated under various forms of imperialism. Postcolonialism signals a possible future of overcoming colonialism, yet new forms of domination or subordination can come in the wake of such changes, including new forms of global empire. Postcolonialism should not be confused with the claim that the world we live in now is actually devoid of colonialism.

Target audience[]

PNP loomisest peale 1988. aastal on selle sihtrühmadeks olnud eesti heliloojad ja interpreedid, muusikaõppurid, muude valdkondade loovisikud ning muusikaüldsus laiemalt. Sündinud toonaste Tallinna konservatooriumi üliõpilaste initsiatiivist täiendada oma muusikaharidust, on PNP jäänud aktuaalseks tänaseni. Võrreldes aastaga 1988 ei ole tänapäeval enam probleemiks mitte niivõrd nüüdismuusika-alase informatsiooni kättesaadavus, kuivõrd selle "kodustamine", mõtestamine, arusaadavaks tegemine eesti keeles ja kultuuriruumis.

Project timeline and program activities[]

Pärnu Nüüdismuusika Päevad/Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2022 KOMPOSITSIOONIMUDELID 5. Mikrotonaalsus 2 planeerimisleht

Expected output (number of events, attendees)[]

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2022 kavas on sümpoosion, kontsert, töötuba, teoste esitlused, ühiskuulamised ja -vaatamised. Toimub valdkondadevaheline Mikrotonaalse muusika töötuba 2 | Microtonal Music Workshop 2, milles uuritakse mikrotonaalseid helisüsteeme ning valmistatakse ette ühendkunstiteos. Sümpoosionile ja töötuppa on plaanis kutsuda mikrotonaalsuse tippasjatundjad Stephen Weigel, Paul Erlich ja Douglas Blumeyer Ameerika Ühendriikidest ning Agustín Castilla-Ávila Austriast, kes teevad koostööd eesti heliloojate ja interpreetidega. Töötoa raames saavad Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased võimaluse kuulata loenguid ja osaleda ka ühiskunstiteose loomisel. Sümpoosioni ettekanded laetakse keskkonda youtube, kus neile on ligipääs kõigil huvilistel. Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist ning avaldatakse eesti keeles artikleid väljaannetes TeaterMuusikaKino ja Sirp.

Projected outcomes (e.g. expected awareness, change in behavior, follow-on activities, etc.)[]

Pärnu nüüdismuusika Päevad 2022 aitavad kaasa mikrotonaalsuse alase teadlikkuse suurenemisele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Selle tulemusena loovad heliloojad uusi mikrotonaalseid heliteoseid, õpivad interpreedid neid teoseid esitama ja tõlgendama ning tekivad uued kultuurisillad lääne ja ida muusika vahel.


Pärnu Contemporary Music Days 2022 contribute to the increase of awareness of microtonality both in Estonia and internationally. As a result, composers create new microtonal sound works, performers learn to perform and interpret these works, and new cultural bridges emerge between Western and Eastern music.

Organization’s background[]

Eesti Arnold Schönbergi Ühing on iseseisev, vaba algatuse korras loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on heategevuslik teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine avalikes huvides, uurides ja levitades Arnold Schönbergi ning tema õpilaste-mõttekaaslaste ja teiste uuenduslike muusikasuundade pärandit. Eesmärgi saavutamiseks Ühing vahendab haridusprojektide, kirjastustegevuse, muusikaalaste ürituste jms kaudu oma eesmärgile vastavat muusikalist vaimuvara.

Pärnu Nüüdismuusika Päevade kui festivali žanr on alati olnud nö "elamuskonverents". See tähendab, et kõik Pärnu Nüüdismuusika Päevadel toimuvad tegevused - kontserdid, töötoad, loengud, näitused - on suunatud eelkõige eesti heliloojate ja interpreetide, muusikaõppurite ning muude huviliste mõtlemise ergutamise, uute ideede sünni ja informatsiooni mõtestamise edendamisele. Seetõttu on Pärnu Nüüdismuusika Päevade põhiliseks tegevuseks alati olnud arutelu. Kuna Eesti Arnold Schönbergi Ühingu laiem eesmärk on nüüdismuusikat puudutavate teadmiste levitamine ning teadmised peaks olema vabalt kättesaadavad, siis ka Pärnu Nüüdismuusika Päevadel on aegade jooksul toimunud vaid üksikud tasulised üritused. Tavaliselt on siis olnud tegu partnerite üritustega, millele Eesti Arnold Schönbergi Ühing on ostnud kollektiivpääsme. Pärnu Nüüdismuusika Päevi 2022 korraldab meeskond koosseisus Andrus Kallastu (peakorraldaja), Hans-Gunter Lock (välisekspertide kaasamine), Kerri Kotta (sümpoosion, kontaktisik Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga), Gerhard Lock (sümpoosion, kontaktisik Tallinna Ülikooliga), Indrek Palu (gümnasistide kaasamine, kontaktisik Pärnu Koidula Gümnaasiumiga), Mirje Mändla (meediasuhtlus). Pärnu Nüüdismuusika Päevade tugistruktuuri moodustab Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liikmeskond, mis koosneb muusika valdkonnas tippkvalifikatsiooni omavatest inimestest, pikaajaline koostöö Eesti Muusika- ja Teteriakadeemia ning Tallinna Ülikooliga, pikaajalise rahvusvahelise koostöö käigus tekkinud maailmatasemel tippspetsialistidest koosnev kontaktvõrgustik, usaldusväärsete partnerite võrgustik Pärnus, tänu kellele on Pärnu Nüüdismuusika Päevade käsutuses tegutsemiseks väga head ruumid väga heade tingimustega ning audio-, video-, valgus- ja infotehnoloogiaga (näiteks Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu Uue kunsti Muuseum, Kultuuriklubi Tempel, Pärnu Linnagalerii, Pärnu Ooper).

Media plan for the project (A plan to promote and publicize the program or event)[]

PNP ja sellel käsitletavate teemade kohta jagatakse infot festivali korraldava Eesti Arnold Schönbergi Ühingu kodulehel www.schoenberg.ee ning Facebooki lehel https://www.facebook.com/schoenberg.ee/. Sümpoosioni, töötoa ja seminaride audiovideodokumentatsioon on kättesaadav Eesti Arnold Schönbergi Ühingu kanalil youtube'is https://www.youtube.com/channel/UCWkSVGvlLttUKdTERtHXJLw. Konkreetset teavitust Pärnu Nüüdismuusika Päevadel toimuva kohta vahendavad rahvusringhääling nii veebilehel https://www.err.ee/ kui ka Klassikaraadio ja ETV kanalitel. Pärnu Nüüdismuusika Päevadega seotud informatsiooni publitseerivad ajakirjad Res Musica, Teater.Muusika.Kino ja Muusika, kultuurileht Sirp ning erinevad päevalehed (näiteks Pärnu Postimees). Osalejate ja huviliste operatiivseks globaalseks kommunikatsiooniks on kasutusel Facebooki Messengeri chatt, detailseks planeerimiseks Pärnu vikis asuv planeerimisleht ning teavitamiseks Pärnu kultuuriportaal https://kultuur.parnu.ee/, kust info liigub automaatselt edasi erinevatesse turismiinfoportaalidesse, nagu näiteks https://www.visitestonia.com/en/

Advertisement