Pärnu Wiki
Advertisement

Allikas: https://www.parnuuhendab.ee/wp-content/uploads/2021/09/VLPU-valimisprogramm-2021-2025.pdf

Valimisliidu Pärnu Ühendab programm 2021. aasta Pärnu linnavolikogu valimisteks

Valimisliit Pärnu Ühendab on linna juhtinud eri koalitsioonide koosseisus 12 aastat. Viimased neli aastat oleme kahes koalitsioonis kandnud linna arengu järjepidevust.

Inimeste põhivajadused on seotud elukeskkonna, tööalase eneseteostuse võimaluste ja sotsiaalse kaasatusega. Territooriumilt kasvanud Pärnu omavalitsuses on nimetatud suundade arendamine esmatähtis kogu omavalitsuse üleselt: Kastnast Silla külani, Lavassaarest Põlendmaani. Elades piiritletud ressurssidega maailmas, tuleb otsida võimalusi ja pakkuda lahendusi arenguteks, nii et need jõuavad kõigi inimesteni, et paraneb üldine seisund. Meie juhitud koalitsioonide ajal on viimase nelja aasta jooksul rekonstrueeritud lasteaedu ja koole Pärnus, Audrus, Paikusel; korrastatud parke, rajatud mänguväljakuid; uuendatud tänavalgustust, saavutades enam kui kahekordse energiasäästu; laiaulatuslikult on rekonstrueeritud tänavaid, kergliiklusteid nii keskuslinnas kui osavaldades; ehitatud Raja ujula ja moodne lasteaed, kortermaja noortele spetsialistidele, kaks uut hooldekodumaja Tammistes. Valminud on Pärnu uus sõudekeskus ja jalgpalli kunstmuruväljak, jääväljak ja suusarajad kunstlumetussüsteemidega, rajatud Pärnusse esimese korralik koertepark. Oleme ette valmistanud linnaelanike kauaaegse unistuse – uue Kesklinna silla ehituse käivitamise. Uue silla projekt on valmis, kooskõlastused ja ehitusload olemas ning ehitusleping saab sõlmitud kohe pärast käimasoleva hankeprotsessi lõppemist. Nimekiri meie juhitud koalitsioonide tegevustest on kaalukas ja ka paljud uued tegevused on juba käima lükatud. Panustame maakondlikku ja regionaalsesse ühistegevusse, olles juhtrollis ühiste eesmärkide määratlemisel, kompetentside kaasamisel ja parimate koostöövormide leidmisel. Meie eestvedamisel on rakendunud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži arengusse panustamine, käivitunud maakondlik sotsiaaltransport, arendatakse Pärnu lennujaama. Meie juhitud koalitsioonide ajal on korrastatud sotsiaalkaitsesüsteem, parendatud ettevõtluse toetuse süsteemi, linna ühistranspordi toimimist, spordirajatiste haldamist, haridussüsteemi. Ühinenud omavalitsuses on elanike arv kasvanud tulenevalt keskuslinna mõjust, kasvus on meie linna töökohtadelt teenistust saavate inimeste arv. Tõusnud on elanikkonna keskmine palk.

Valimisliit toetab läbipaistvalt linnajuhtimist ja kogukondade initsiatiivi rääkida kaasa linna arengut puudutavates küsimustes. Meie jaoks on oluline, et ühinenud omavalitsuses säilib piirkondade eripära ja identiteet. Toetame nii piirkondlikke algatusi kui ka omavalitsuse ühtset ja tasakaalustatud arengut. Linnajuhtimine peab olema läbipaistev ja ametkonna tegevus muutuma efektiivsemaks ning vähem bürokraatlikuks – vähem regulatsiooni on parem! Linna pakutavad avalikud teenused peavad olema kättesaadavad üle ühinenud omavalitsuse parima kvaliteediga, rõhk on teenuste kättesaadavuse arendamisel interneti kaudu, edendades tehnilist taristut. Peame avaliku ruumi ja teenuste arendamiseks oluliseks kaasata maksimaalselt Euroopa Liidu struktuurifondide ja muid toetusvahendeid.

Piiratud võimaluste korral toetame elanikkonna initsiatiive ja uute ideede ellu rakendamist võistluse printsiibil. Uute toetuste kehtestamisel järgime põhimõtet, et toetus ei oleks ühekordne leevendus, vaid tooks kaasa elukeskkonna püsiva positiivse muutuse. Oleme linnaasutuste ja ametkonna politiseerimise vastu.

Oleme avatud koostööks kõigi poliitiliste jõududega, kellele on oluline Pärnu linna areng ja elanike heaolu!

Ühendused

 • Ehitame Raba ja Pargi tänavat ühendava uue kesklinna silla, sellega seotud tänavad ja ringristmikud.
 • Alustame vana silla rekonstrueerimist, muudame selle ligipääsetavaks ja ohutuks jalakäijatele ja kergliiklejatele. Tagame sillal liikumisvõimaluse sõidukitele ja ühissõidukitele.
 • Alustame kesklinna kergliiklejatele ja jalakäijatele ligipääsetavaks muutmisega. Säilitame autoliikluse suunaga autostumise vähendamisele.
 • Soodustame Pärnus Rail Balticu trassile jääva taristu, eelkõige uue raudteejaama ja kaubajaama juurdepääsuteede ning kesklinnaga ühenduste rajamist.
 • Rekonstrueerime 2023. aastaks Suur-Jõe liikluskoridori koos kergliiklusteega.
 • Toetame Pärnu lennujaama tegevust. Koostöös ettevõtjate ja Tallinna lennujaamaga töötame välja programmid lennujaama aktiivseks kasutuselevõtuks.
 • Lisaks õhu ja raudteeühendusele peame oluliseks kiireid ühendusi maantee kaudu: taotleme riigilt Via Baltica ehitamist terves ulatuses 2+2-realiseks maanteeks.
 • Tagame nõudlusele vastava ühistranspordiühenduse keskuslinna, Paikuse, Audru ja Tõstamaa vahel. Jätkame sotsiaal- ja nõudetranspordi arendamist ning juurutame ühissõidukiliikluses teisi innovaatilisi teenuseid.
 • Alustame kesklinna jalakäijasõbralikuks muutmisega. Muudame piirkonna turvaliseks, aktiivseid elamusi pakkuvaks, terviklikuks ja silmapaistvaks linnaruumi osaks.
 • Jätkame keskuslinna ja osavaldadesse kergliiklusteede ehitamist, sealhulgas ehitame välja Seljametsa, Käärsoo ja Tõstamaa-Ermistu kergliiklusteed.
 • Taristuinvesteeringute üks prioriteete on kõnniteede, tänavate ja teede renoveerimine, kergliiklusteede rajamine ja ülekäiguradade liiklusohutuse parandamine

Arendused ja linnaruum

 • Algatame kogu ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu.
 • Koostöös riigiga jätkame noortele üürikorterite ehitamise programmi ja linnale kuuluva elamufondi renoveerimist.
 • Jätkame kaasava eelarve programmi, suurendame selle mahtu kaks korda. Muudame hindamispõhimõtteid selliselt, et Paikuse, Audru ja Tõstamaa kogukondade projektide elluviimisel ei saaks takistuseks nende piirkondade väiksem rahvaarv.
 • Toetame kogukonnakeskusi – küla- ja asumiseltse, linnaosakeskusi –, soodustame nende kaasamist kohaliku elu edendamisse.
 • Aitame ettevõtjatel jõeäärsed alad aktiivsemalt kasutusele võtta ja anname neile võimaluse seal teenuseid arendada. Arendame Kesklinna (vana) silla ja pump-track’i vahelise kaldaala peresõbralikuks vaba aja veetmise kohaks.
 • Jätkame taristu arendamisega keskrannas: võtame aktiivsesse kasutusse rannamängude areenist muuli poole jääva ala. Toetame Raeküla, Valgeranna jt rannaalade rekreatiivsetel eesmärkidel kasutusele võtmist ja tagame avalikele randadele

juurdepääsuteed (sealhulgas kergliiklusteed) ning tualetid.

 • Rajame Pärnu jõe äärde kaks uut parklaga slipikohta: Kesklinna silla kõrvale pumptrack’i lähedale ja uue rajatava silla kõrvale Räämal.
 • Ehitame Audrusse ja Tõstamaale keskväljaku.
 • Viime lõpule rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse tänavast keskranna suunas.
 • Jätkame Reiu jõe suudmeala arendamist aktiivse puhkuse veetmise alaks, rajame Paikuse kiviaja külla kallasraja ja paadilautrid.
 • Jätkame tänavavalgustuse uuendamist kogu ühinenud omavalitsuse territooriumil, sh vanade valgustite vahetamist säästlike LED-lampide vastu.
 • Rajame Pärnu esimese lemmikloomade kalmistu ja kaasrahastame loomade varjupaiga rekonstrueerimist.
 • Jätkame linnaosadesse koerte mänguväljakute rajamist.
 • Rajame katusega rattaparklad koolide ja muude rahvarohkete kogunemiskohtade juurde.
 • Jätkame parkidesse ja linnaruumi valgusinstallatsioonide, kunstiliste väikevormide ja skulptuuride rajamist, nagu näiteks kolm elevanti Rannapargis.

Keskkonnahoid

 • Koostame Pärnu linna energia- ja kliimakava „Kliimaneutraalne Pärnu 2040“.
 • Liitume Rohetiigri programmiga.
 • Näeme Pärnu elukeskkonda loodus- ja liigirikkana. Kanname hoolt, et loodusrikkused, vääriselupaigad, väärtuslikud maastikud ja väärtuslikud põllumaad on inventeeritud ja kaitstud.
 • Soosime kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvenergia lahenduste kasutuselevõttu.
 • Arendame koostöös Paikrega ja taaskasutusorganisatsioonidega välja jäätmete kogumispunktide võrgustiku, töötame välja jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise süsteemi, aitame kaasa elanike ja külaliste teadlikkuse tõstmisele võtta omaks jäätmete liigiti sorteerimine. Partnerluses riigiga täidame jäätmete ringlusesse võtu kohustused.
 • Paigaldame noorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks lasteaedadesse ja koolidesse jäätmesorterid.
 • Edendame koostöös erasektoriga taaskasutuse ja ringlusepõhimõtete rakendamist ning toetame juba tegutsevaid taaskasutuskeskusi, toetame kogukondlikke ja eraalgatusi toidupäästmisel.
 • Rajame keskkonnasõbralikke sademeveesüsteeme.
 • Vähendame autoliiklust kesklinna- ja rannapiirkonnas, luues eeldused kergliikluse laienemiseks ja alternatiivsete transpordivahendite kasutuselevõtuks.
 • Toetame kogukonnaaedade rajamist.
 • Oleme linna rohealadel lageraiete vastu. Teeme parkide hoolduskava ja korrastame Koidula, Munamäe, Brackmanni, Vanapargi, Siinmaa, Vana-Pärnu metsapargi, Audru mõisapargi, Tõstamaa mõisapargi ja Raeküla rannaniidu äärsed pargid.
 • Avame ligipääsu Rääma rabale. Koostöös Tori vallaga rajame ligipääsud matkaradadele.
 • Arendame välja naisteranna looduskaitsealal külastustaristu, soodustades sel moel atraktiivse rannaala kasutuselevõttu.
 • Korraldame suplusrandade vee kvaliteedi uuringud, teeme inventuuri linnalehmade projektile ja vähendame ohtlike ainete sattumist merre. Toome sinilipu Pärnule tagasi.
 • Rajame Audru poldrile linnuvaatlustorni.
 • Tõstame kergliiklejate ja jalakäijate ohutust, koostöös ettevõtjatega edendame kergliikurite kasutamise kultuuri.
 • Toetame elektrisõidukite tasuta parkimist linnas ja elektriliste liikumisvahendite eelistamist liikluslahenduses.
 • Toetame elektrisõidukite laadimistaristu rajamist.
 • Paigaldame kergliiklusteede äärde iseteeninduse põhimõttel toimivad jalgrataste remondipunktid.
 • Koostame Pärnu kodanikukaitse kava, mis sisaldab muuhulgas selgeid suuniseid üleujutuste korral tegutsemiseks.
 • Rakendame lühikeste teede linna printsiipi linnaplaneerimisel ja linnaruumi kujundamisel (tegevuste ja teenuste koondamine elukohtade ja töökohtade ümbrusse võimaldamaks jalgsi ja rattaga liikumist, olulisemate tegevuskohtade sidustamine ühistranspordi ja rendirattavõrguga).

Ettevõtlus ja majandus

 • Soodustame Pärnusse uute, kõrge lisandväärtusega ja keskkonnasõbralike investeeringute toomist, toetame ettevõtjat kiire ja lihtsa asjaajamisega, tõstame planeeringute menetlemise kiirust ja vähendame bürokraatiat.Jätakame „Ettevõtlik

Pärnakas“ häkatone ja arendame välja alustavate ettevõtete uue tugisüsteemi.

 • Toetame ettevõtjaid noorte spetsialistide toomisel Pärnusse. Soodustame idufirmade kontorite toomist Pärnusse.
 • Peame oluliseks kaugtöö tegemise võimaluste avardamist ja ettevõtjate ning vabakutseliste võrgustumist. Toetame koostöökeskuste, nagu Fowardspace, Pärnu HUUB jt, laiendamist ja arendamist.
 • Toetame kaugtöötamiskeskust Pärnus ja kaugtöökontorite loomist Audrusse, Paikusele ja Tõstamaale.
 • Toetame maapiirkonnas ettevõtlust taristu arendamise kaudu: korrastame teidtänavaid, rajame valgustust, arendame tööstusparkide tugitaristut. Teeme koostööd Pärnumaa tööstusparkidega piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks
 • Koostöös riigiga jätkame Pärnu lennujaama rekonstrueerimist ja soodustame selle aktiivset kasutuselevõttu. Uurime võimalusi tšarterlendude avamiseks, lisateenuste turule toomiseks toetame lennundusteemaliste ürituste korraldamist.
 • Toetame ettevõtlusinkubaatori tegevust ja osaleme maakondliku arengu eesmärkide lahendamiseks maakonna arenduskeskuse töös.
 • Sesoonsuse vähendamiseks arendame Pärnut läbiaastase turismisihtkohana. Selleks toetame turunduskampaaniaid ja soosime turismivaldkonna asjaosaliste võrgustumist. Peame oluliseks välisturistide arvu kasvu Pärnus järgnevatel aastatel.
 • Teeme aktiivset turundustööd, et tutvustada Pärnu ettevõtluskeskkonna võimalusi investoritele ja suurendada linna konkurentsivõimet ja nähtavust nii Eestis kui ka naaberriikides.
 • Toetame Kutsehariduskeskuse, ettevõtete ja linnavalitsuse koostöös kutsehariduse noorte seas populariseerimist ning töökohapõhise õppe arendamist.
 • Soodustame vee- ja loodusturismi ning sellega seotud puhketegevuste edendamist.
 • Ehitame koos partneritega välja turismibusside ja karavanide parkimisalad ja piknikukohad, varustades need kõige hädavajalikuga (pesemisvõimalused, WC jne).

Haridus

 • Tagame Pärnu igale koolieelses eas lapsele lasteaiakoha, viime järgmise nelja aastaga lõpuni kõigi Pärnu lasteaedade renoveerimise;
 • Tõstame ranitsatoetuse kõigile esimesse klassi minejatele 150 euroni.
 • Tagame noorte huvihariduse rahastamise ja toetuste süsteemi, mis võimaldab kõigil lastel huvihariduses osaleda perekonna sissetulekutest olenemata.
 • Lõpetame Rääma põhikooli ja Raeküla põhikooli renoveerimise.
 • Avame 2023 uue Pärnu Päikesekooli erivajadustega lastele
 • Nüüdisajastame Tõstamaa kooli õpilaskodu.
 • Jätkame Tartu Ülikooli Pärnu kolledži rahalist toetamist piirkonna arengu ja ettevõtete vajadustest lähtudes.
 • Otsime koostöös võimalusi avada uusi ja rahvusvahelisi õppekavasid (tulevikuerialade õpe).
 • Otsime võimalusi luua Pärnusse kõrgel tasemel ITK-suunalist haridust pakkuv kõrgkool, mis panustab kõrget lisandväärtust andvate töökohtade loomisse.
 • Koostöös Pärnumaa kutsehariduskeskusega käivitame sealses hoonekompleksis täiskasvanutele keskhariduse andmise õppekava. Soodustame täiskasvanud õppijate kutseoskute omandamist ja õppekavade lõimimist.
 • Toetame väärikate ülikooli ja mõttekoja Academia Pernaviensis tegevust.
 • Aitame kaasa tervisliku toitumise põhimõtete juurutamisele koolides.
 • Toetame isamaalist kasvatust koolides.

Sotsiaalhoolekanne

 • Soodustame erivajadustega inimeste ja eakate iseseisvat toimetulekut, et nad saaksid võimalikult kaua oma kodus elada. Vähendamaks lähikondsete hoolduskoormust, kaalume võimalusi arendada intervallteenust.
 • Toetame vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid ja nende arendamist, oleme avatud uute valdkondlike teenuste arendamiseks.
 • Jätkame maakonna ühtsesse ühistranspordivõrku kuuluva tänapäevase sotsiaaltranspordi arendamist.
 • Toetame igale lapsele vähemalt kord päevas tasuta koolitoidu pakkumist, jätkame toetuste maksmist lastega peredele.
 • Maksame lapse sünni puhul sünnitoetust.
 • Toetame erivajadustega inimestega tegelevaid organisatsioone.
 • Vaatame üle erivajadustega inimeste ligipääsetavuse avalikus ruumis.
 • Toetame lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvritega tegelevaid organisatsioone.
 • Toetame vaimse tervise valdkonna ja nõustamisega tegelevaid organisatsioone. Peame oluliseks, et nõustamisteenused oleksid tõhusad ja kiirelt kättesaadavad kõikidele abivajajatele.
 • Jätkame linnale kuuluvate hooldekodude seisukorra parandamist. Koostöös erasektoriga lühendame hooldusteenusele pääsemise ootejärjekordi. Peame oluliseks, et teenust vajavad kliendid saaksid soovi korral võimaluse kodukoha lähedal elada.
 • Toetame laste ja perede psühhosotsiaalset toimetulekut.
 • Renoveerime Liiva tänava munitsipaalelamu.
 • Otsime lahendusi Tõstamaa hooldekodu laiendamiseks.

Kultuur ja sport

 • Koostöös ettevõtjatega ehitame Pika tänava äärde Pärnu kunstihoone, kuhu kolivad kunstikool ja linnagalerii ning kuhu tulevad tänapäevased kunsti eksponeerimise pinnad kõigile kunstnikele
 • Toetame traditsioonilisi spordi- ja kultuuriüritusi, sealhulgas uusi algatusi. Loome süsteemi, et lisatoetust saavad suvehooajavälised üritused. Näeme Pärnut muuhulgas suurte festivalide toimumise linnana.
 • Toetame küla- ja asumiseltse, spordi- ja kultuuriorganisatsioone. Kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks toetame eri rahvuste kultuuriorganisatsioonide tegevust.
 • Kahekordistame esindusvõistkondade toetuse.
 • Otsime võimalusi, et kolme ja enama lapsega pered saaksid soodustingimustel tarbida kultuuri-, spordi ja meelelahutusteenuseid (perepilet suurperedele).
 • Koostöös riigiga jätkame Rääma sõudekeskuse teise etapi väljaehitamist, arendame sellest kogu linnaosa spordikeskuse. Parendame Rääma väliujula tingimusi.
 • Koostöös riigiga ehitame 2023. aastaks Loode-Pärnusse jalgpallihalli. Arendame Loode-Pärnu jalgpallikeskuse ümbruse piirkonna pere- ja vabaajakeskuseks.
 • Jätkame riigi kaasrahastamisel Reiu-Raeküla tervisespordikeskuse arendamist. Tagame seal kunstlume tootmise ja radade hooldamise.
 • Toetame erasektori initsiatiivi rajada Loode-Pärnusse jäähall ja tennisehall ning Räämale sulgpalli hall.
 • Toetame Loode-Pärnusse kettagolfi pargi rajamist.
 • Toetame erasektori initsiatiivi välispordiplatside rajamisel.
 • Laiendame „Hoovid korda“ programmi, et toetada olemasolevate spordi- ja mänguplatside kordategemist, hoogustame seeläbi hoovisporti. Peame vajalikuks, et õppeasutuste spordiplatsid oleks kogu aeg avalikus kasutuses.
 • Rajame Rannastaadioni harjutusväljaku äärde autoparkla ja korrastame harjutusväljaku.
 • Toetame linnaosade kogukonnafestivale ja -päevi ning traditsioonilisi suurfestivale.
 • Jätkame Munamäe piirkonna arendamist puhke- ja mängualaks, rajame nüüdisaegse skate-pargi ning seome selle tervikuks vastvalminud jääväljakuga.
 • Toetame Räämale Pärnu jahilaskmiskeskuse rajamist.
 • Toetame Läänemere kunstisadama arendamise initsiatiivi koostöös riigiga.
 • Toetame alternatiivse kunsti keskuste Loovlinnaku ja Loomelinnaku tegevust.
 • Jätkame muuseumide tegevuse toetamist.
 • Toetame olemasolevate pühakodade kordategemist.
 • Jätkame olümpialootustele stipendiumide maksmist.
 • Tõstame veesportlaste ohutust, koostöös väikelaeva- ja paadiomanikega edendame Pärnu jõel liiklemise kultuuri.

Avaldatud 7. septembril 2021

Advertisement